Czech Republic

Němec viněný z posprejování Karlova mostu podal dovolání. Nesouhlasí s podmínkou, pokutou ani vyhoštěním

Nápis se na pilíøi mostu objevil v polovinì èervence 2019. Restaurátoøi ho zaèali odstraòovat 27. èervence a plánovali, že práce budou trvat do pùlky srpna. Podle smlouvy za to mìli dostat 40 000 korun.

V noci na 28. èervence ale graffiti neoèekávanì zmizelo. K odstranìní se následnì pøihlásil Miroslav Èernı. Uvedl, že nápis odstranil bìhem asi dvou hodin vysokotlakım proudem páry. Laboratorní vısledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo neèekanou akcí poškozeno.

Steiger se k èinu od poèátku pøiznával a trest pøijal. Mimo jiné u soudu v minulosti uvedl, že si neuvìdomil, na jak vıznamnou památku graffiti umístil. Starší z bratrù obvinìní naopak odmítl, podle nìj nápis na most nastøíkal pouze Steiger.

Soudy však konstatovaly, že nápis na pilíø nasprejovali oba bratøi, vycházely mimo jiné z vıpovìdí svìdkù. Soudkynì Obvodního soudu pro Prahu 1 pøi vynášení rozsudku uvedla, že mohl obvinìní odmítat kvùli tomu, aby po odsuzujícím rozsudku nepøišel o své civilní zamìstnání v nìmecké armádì.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League