Czech Republic

Nemáte tiskárnu na potvrzení? Jděte k sousedům nebo do práce, radí policie

Mluvèí jihoèeské policie Jiøí Matzner v pondìlí øekl: „Dnes a v úterı ještì máme urèitou benevolenci. To napøíklad znamená, že nám staèí mít potøebné dokumenty jen v e-mailu v mobilu.“ „Ale od støedy už budeme vyžadovat, aby lidé mìli vše vytištìné na papíøe a prokazovali se tím,“ varoval.

Podle mluvèí Policejního prezidenta Èeské republiky Hany Rubášové by øidièi mìli papírovı dokument brát stejnì vážnì jako ostatní doklady. „Když vás zastaví hlídka, také jí nepøedložíte øidièskı, obèanskı prùkaz, osvìdèení o registraci vozidla a zaplacené pojištìní oskenované v mobilu èi v jiném moderním technologickém zaøízení. Vše dokládáte fyzicky, a proto je nutné mít i papír zdùvodòující pøekroèení hranic okresu pøímo u sebe,“ komentovala pro portál EuroZprávy.cz Rubášová.

Pokud se stane, že nìkdo nevlastní tiskárnu, mùže se obrátit na souseda èi kamaráda. „Obèané si budou muset pomáhat. Pokud nìkdo nevlastní tiskárnu, bude se muset obrátit na souseda èi kamaráda, kterım do e-mailu pošle písemné zdùvodnìní, a pøátelé mu ho vytisknou. Jistì se najde nìkdo, kdo má tiskárnu doma, anebo v zamìstnání,“ uvádí øešení Rubášová.

Pøi pøedávání vytištìnıch dokumentù je stále dùležité dodržovat naøízená opatøení a hygienické zásady. Podle Rubášové je øešením vhodit dotyènému vytištìnı papír do domácí poštovní schránky a nepøíjít tak vùbec do kontaktu.

 „Nikdo v zemi není v komfortní situaci, všichni prožíváme nelehké, složité období. Ale vìøíme, že lidé budou k sobì soudržní a s vytištìním dokumentu si vzájemnì pomohou,“ uzavírá Rubášová.

Vedoucí oddìlení tisku policejního prezidia Ondøej Moravèík na dotaz redakce iDNES.cz v úterı øekl, že je možné, že nakonec však bude staèit jen fotografie dokumentu v mobilu. Zmìna požadavku je nicménì zatím v jednání.

Mìli byste si kde vytisknout potvrzení pro policii?

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield