Czech Republic

Někteří nájemníci se po tragickém požáru již do domu v Bohumíně nechtějí vracet, město jim zajistí náhradní bydlení

Bruzl upøesnil, že nájemnice, která byla oèitou svìdkyní tragédie, už v domì nechce bydlet. „My jsme jí dnešním dnem mimoøádnì pøidìlili byt v jiném domì v Bohumínì, zaèíná si nasmlouvávat služby a bude se pøesouvat z tohoto domu,“ øekl. Odstìhovat se zøejmì bude chtít další rodina spojená s tragickou událostí. „Bude chtít jiné bydlení, ale ta to chce øešit v pøíštím tıdnu,“ øekl místostarosta.

Dùm je nyní èásteènì neobyvatelnı, nicménì zhruba tøetina lidí v bytech zùstávala. Mìsto chce proto co nejdøíve pøipojit dùm na sítì. Nìkteøí z nájemníkù totiž s návratem zpìt vyèkávají právì po napojení elektøiny.

Bìhem úterı by v domì mìla bıt kompletnì obnovena dodávka pitné vody. Lidé tak budou mít k dispozici alespoò studenou vodu. „Dnešním dnem zaèínají práce revizních technikù elektøiny a plynu, kteøí budou procházet jednotlivé byty,“ uvedl Bruzl. Mìsto oèekává, že dodávka elektrické energie by mohla bıt obnovena ve støedu, kdy by mohl bıt zprovoznìn i vıtah, aby lidé mìli jednodušší situaci pøi úklidu zasaženıch bytù. U plynu situace bude složitìjší. V domovì v úterı rovnìž zaèínají sanaèní práce.

Podle místostarosty Lumíra Macury (ÈSSD) zajistí sanaci domu firma specializovaná právì na objekty zasažené požárem. Ve støedu dorazí pojišovací technici, protože jde o majetek mìsta, které má dùm pojištìnı.

Pìt bytù bude dlouhodobì neobyvatelnıch a budou se muset rekonstruovat. Mìsto lidem nabídne doèasné bydlení. „Požárem je znièenı pouze jeden byt, ostatní byty na tom patøe nejde poznat, že jsou vyhoøelé, ale samozøejmì je tam zápach, jsou poškozené zplodinami a jsou obtížnì obyvatelné,“ uvedl Bruzl. Dodal, že spodní byty v místech, kde se hasilo, jsou zcela prolité vodou a škody tam jsou znaèné.

Mìsto pro obyvatele zøídilo krizové centrum, které je stále v provozu. Nájemníci v nìm dostanou informace o materiální i psychologické pomoci.

Lidem je pøipraven pomoci i úøad práce, pøes kterı mohou dosáhnout na okamžitou finanèní pomoc až do 57 000 korun na jednotlivı byt. Rada mìsta bude v pondìlí rovnìž øešit slevy z nájmù.

Mìstu se zatím nepodaøilo kontaktovat asi deset procent obyvatel domu. Nìkolika lidem z domu poskytuje náhradní ubytování v mìstském penzionu.

Požár v 11. patøe panelového domu v Nerudovì ulici v èásti Novı Bohumín vypukl v sobotu krátce pøed 18:00. Šest lidí vèetnì tøí dìtí zemøelo v bytì. Dalších pìt zahynulo, když se snažili pøed ohnìm zachránit skokem z okna. Muže, kterı žháøskım útokem øešil údajnì rodinné spory, policie obvinila z vraždy a obecného ohrožení, soud v úterı rozhodne, zda na nìj uvalí vazbu.

Jeden ze zranìnıch zøejmì opustí nemocnici

Jeden z lidí zranìnıch pøi sobotním tragickém požáru bytu v Bohumínì zøejmì v úterı opustí nemocnici. Zdravotní stav dalších dvou pacientù, kteøí byli ve vážném stavu, se mírnì zlepšil. ÈTK o tom informovala mluvèí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Pøi požáru, kterı byl úmyslnì založen, zemøelo 11 lidí. Deset skonèilo v nemocnici, pìt dalších zranìnıch záchranáøi ošetøili na místì.

„U dvou pacientù, kteøí jsou umístìni na jednotce intenzivní péèe se zdravotní stav mírnì zlepšil. Jsou stabilizovaní, by stále ve vážném stavu,“ uvedla Petlachová. Jeden zùstává napojen na plicní ventilaci. Na bìžném oddìlení jsou další dva zranìní. „Jeden z nich bude dnes s nejvìtší pravdìpodobností propuštìn,“ doplnila.

Èeská televize v úterı uvedla, že oba vážnì popálení lidé byli v dobì požáru v koupelnì bytu.

V souvislosti s požárem policie z vraždy a obecného ohrožení obvinila ètyøiapadesátiletého muže. Motivem byly vleklé rodinné spory. V bytì, na kterı zaútoèil, žil jeho syn s pøítelkyní a synem. V dobì útoku se tam konala oslava narozenin. Muž se k zapálení bytu pøiznal. Hoølavinu nalil na dveøe bytu, látka se ale dostala i dovnitø a tím se rozvoj požáru urychlil. Šest lidí zemøelo v bytì, pìt dalších po skoku z okna v 11. patøe panelového domu.

Football news:

Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player
Fulham want to rent Leipzig striker Lukman
Bruce about BLM: We are getting down on our knees, but is progress visible? Big question