Czech Republic

Některé školy kvůli volnu Prymulu vyslyší. Neobcházejte nás, vzkázal Plaga

Ministerstvo školství øeditelùm žádné stanovisko nezaslalo, rozhodnout se má každá škola individuálnì. „Chápu to pouze jako apel a doporuèení školám. Pokud by se mìly provádìt nìjaké zmìny školního roku nebo jiné systémové úpravy, vyzval jsem pana ministra, abychom do toho byli více vtaženi,“ komentoval Prymulùv apel ministr školství Robert Plaga.

Podle pøedsedy Unie školskıch asociací CZESHA Jiøího Zajíèka je zavírání škol kvùli epidemii úkolem hygienikù. „Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita mùže pomoct utlumit krizi, tak je plnì v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavøel,“ øekl Zajíèek.

„Naprosto nechápu, proè to dává do roviny apelu na øeditele škol, kteøí mají použít jeden z pìti možnıch volnıch øeditelskıch dnù, aby je na to vyèlenili,“ dodal nicménì. Upozornil, že øeditelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zøizovatele a rodièù.

Souhlasíte s uzavøením škol v pátek pøed prodlouženım víkendem?

celkem hlasù: 830

Oslovení øeditelé škol kritizovali fakt, že se o vızvì dozvìdìli z médií. „Pan ministr zdravotnictví o to požádal docela narychlo, žádnou oficiální informaci jsem o tom navíc doteï nedostal, akorát jsem si to pøeèetl na internetu. Od našeho zøizovatele nemám žádné doporuèení a od ministerstva školství také ne,“ øekl iDNES.cz øeditel Sportovního gymnázia Ludvíka Daòka v Brnì Radek Klimeš. 

Brnìnské sportovní gymnázium patøí mezi školy, které se rozhodly volno nevyhlásit. „Øeditelská volna jsou pro nás dùležitá kvùli pøijímacím øízením a maturitám, já nevím, jak bych to pak na jaøe udìlal. Mohlo by mi chybìt. No a pak také nevím, jestli jeden den volna z epidemiologického hlediska nìco vyøeší,“ vysvìtloval Klimeš.

Podobnı problém øešilo i vedení Støední prùmyslové školy elektrotechnické v Praze. „Budeme mít poradu, ale nevím, jestli volno vyhlásíme. Jedno jsme už totiž mìli minulı pátek. Je to organizaèní problém,“ komentoval øeditel školy Ondøej Mandík. 

Øeditelské volno

Proti plošnému vyhlašování páteèního øeditelského volna je i místopøedseda Senátu a øeditel pražského gymnázia Jana Keplera Jiøí Rùžièka. Vyhlašování plošnıch opatøení se podle nìj v minulosti neosvìdèilo. Školáci také zameškali dost vıuky a mìli by se uèit, tvrdí. Školy by se podle nìj mìli zavøít pouze tam, kde je situace problematická.

„Vıuky jsme letos už zameškali opravdu hodnì. Pokud na škole není situace nìjak kritická, že by hrozilo její uzavøení, tak si myslím, že by se mìlo uèit. Navíc nevím, jestli jeden den volna skuteènì pomùže zlepšit epidemiologickou situaci “ øekl rádiu Impuls Rùžièka.

Støední školy jsou na distanèní vıuku pøipraveny

Prymula v úterı po uvedení do úøadu ubezpeèoval, že ministerstvo nebude zavírat první stupnì základních škol, pokud to bude aspoò trochu možné. Pøiznal však, že se diskutuje o možnosti distanèní vıuky na druhıch stupních základních škol a na støedních školách.

Všichni oslovení øeditelé støedních škol svornì tvrdili, že jsou pøipraveni na spuštìní distanèní vıuky. Nìkteøí dokonce pøiznali, že už s ní poèítají.

„Jsme pøipraveni. Na webovém prohlížeèi máme založenou virtuální uèebnu, kde jsou pøihlášeni všichni žáci. Tam bude probíhat online vıuka a studenti tam mají k dispozici také všechny materiály a uèebnice,“ popsal øeditel brnìnského sportovního gymnázia.

Nároènìjší pøípravy mají øeditelé prùmyslovıch, zdravotnickıch a dalších odbornıch støedních škol. Nìkteré pøedmìty totiž nelze vyuèovat distanènì. 

„V souèasnosti už jen èekáme na pokyn hygienické stanice a doporuèení zøizovatele. Pøipravujeme se na dvì varianty. Tou první je pøechod na plnı distanèní režim. Druhou variantou by pak byla prezenèní vıuka alespoò v dílnách a laboratoøích, kterou nelze provádìt na dálku,“ vysvìtlil Ondøej Mandík, øeditel støední prùmyslové školy v Praze 2. 

Naopak základní školy podle pøedsedy asociace øeditelù ZŠ Michala Èerného ještì na pøechod na distanèní vıuku pøipraveny nejsou. Osobnì by se spuštìním vıuky na dálku ještì poèkal. „Dìlali jsme ještì vıbìrové øízení na poèítaèe a zjišovali, které dìti poèítaèe potøebují. Tento proces bìhem záøí teprve probíhal a nejsme ještì pøipravení na spuštìní distanèní vıuky. Teï bych ji ještì nevyhlašoval,“ øekl v rozhovoru pro novinky.cz Èernı. 

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury