Czech Republic

Některá centra k očkování proti covidu-19 odpoledne přidala zhruba sedm desítek nových termínů

Nové termíny nabízel v nemocnicích v menších mìstech, ve fakultních nemocnicích, ale i ve velkokapacitním oèkovacím centru v Brnì. Do páteèního poledne se sami nebo s pomocí pøíbuzných, praktikù nebo informaèních linek podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zaregistrovalo asi 78 000 lidí a 3000 z nich získalo rovnou na oèkování termín.

„Omlouváme se, ale kapacita pro obsluhu rezervaèního systému je aktuálnì plnì obsazena. Další rezervace budou umožnìny pozdìji po obsloužení uživatelù pøed Vámi,“ uvádìla bìhem odpoledne nìkolikrát webová stránka. Jen mezi 15:00 a 16:00 bylo plno nejménì dvakrát, pak byl systém znovu pøístupný.

Nové termíny v poledne pøislíbil i ministr. „Ve dvanáct hodin probìhla plánovaná dvouminutová odstávka, která má za cíl dohlášení dalších slotù, jak pøíkazem pøímo øízeným nemocnicím, tak domluvou s krajskými nemocnicemi,“ øekl v poledne ministr. Nové termíny tak pøibyly na více než sedmi desítkách míst v celé Èeské republice.

Kdo termín zarezervovat nestihl, mùže to znovu na rezervaèním webu zkoušet opakovanì. Potøeba je zadat èíslo pojištìnce, tedy u vìtšiny lidí rodné èíslo a takzvaný PIN kód 2, který pøišel jako SMS na mobil.

Každý týden budou podle Blatného vypisovány tisíce až zhruba deset tisíc nových termínù, podud bude chodit asi 70 000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech za týden. 

Poèty se navýší, až budou dodávky vakcíny vyšší. Do konce ledna by mìlo dorazit ještì asi zhruba 11 600 dodávek vakcíny od firmy Moderna. Od února pak Èesko poèítá také s vakcínami od firmy Astra Zeneca, která zatím není pro použití v EU schválena. Její žádostí by se Evropská agentura pro léèivé pøípravky (EMA) mìla zabývat 29. ledna.

Dodávané vakcíny se v souèasné dobì dìlí kromì lidí zaregistrovaných také mezi pokraèující oèkování zdravotníkù a zamìstnancù a klientù domovù pro seniory nebo domovù se zvláštním režimem urèených pro pacienty s demencí. Od nedìle se také zaène oèkovat druhá dávka vakcíny lidem už oèkovaným.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7