Czech Republic

Nekompromisní data: Při současném šíření bychom v druhém listopadovém týdnu mohli mít až 330 tisíc nakažených

Minulou støedu a tuto støedu pøijatá pøísná opatøení mají šíøení epidemie zbrzdit a ÈR poslat na cestu nìkterého z pozitivnìjších scénáøù.

Modely vycházejí z reprodukèního èísla (R), tedy vypoèítaného prùmìrného poètu dalších lidí, kteøí se infikují od jednoho pozitivnì testovaného. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO)  po jednání vlády uvedl, že to souèasné je 1,36.

Že ètyø scénáøù naèrtnutıch zdravotnickımi statistiky je nejbližší používající mírnì lepší reprodukèní èíslo 1,29. Ten v tomto tıdnu od 16. do 24. øíjna poèítá se 128 000 nakaženımi a prùmìrnım denním nárùstem o 14 236 osob. Za prvních pìt dní je prùmìr skoro 9000. Vliv ale má i vysokı podíl pozitivních ze všech testù, kterı znamená, že je v populaci více nakaženıch, než se jich testováním podaøí odhalit. V posledním øíjnovém tıdnu model poèítá se 148 000 nakaženımi, v prvním listopadovém až 205 000 a druhém listopadovém 332 000.

Pøijatá opatøení mají reprodukèní èíslo zmírnit. Pokud by se to podaøilo na 1,1, bylo by na konci øíjna 117 000 nakaženıch za tıden a ve druhém listopadovém tıdnu asi 170 000. Velmi pozitivní scénáø, kterı poèítá se snížením reprodukèního èísla na 0,73, by znamenal už v posledním øíjnovém tıdnu pokles poètu novıch pøípadù za tıden.

Zásadní pro zvládnutí epidemie je vyhnout se naplnìní dostupnıch kapacit nemocnic. Také jejich budoucí naplnìnost ÚZIS podle reprodukèního èísla a aktuálních poètù obsazenıch lùžek modeluje. Ty odpovídají v souèasné dobì šíøení na úrovní 1,5. „Jsou to lidé nakažení sedm, deset i 14 dní zpátky, kdy reprodukèní èíslo bylo vyšší,“ vysvìtlil Dušek. „V létì se dostávalo do nemocnic ètyøi až šest procent nakaženıch, teï je to pìt až šest procent,“ uvedl. Mírnìji podle nìj rostou vážné pøípady, které odpovídají spíš reprodukènímu èíslu 1,2. Èásteènì se v tom podle Duška projevuje i mortalita, tedy poèet nakaženıch, kteøí zemøou.

Všechny scénáøe s reprodukèním èíslem nad 1 znamenají postupné zahlcení nemocnièní péèe, protože bude nakaženıch dál pøibıvat ve velkıch poètech, jak na tiskové konferenci pøipomnìl i ministr zdravotnictví. Aktuálnì je v nemocnicích 4400 lidí. Podle modelu s reprodukèním èíslem 1,1 by bylo 10 000 lidí v nemocnicích dosaženo kolem 8. listopadu, souèasnosti se blížící 1,29 by 10 000 pøinesl už na konci øíjna. Vážnı prùbìh nemoci se u pacientù objeví ještì s dalším zpoždìním. Bez snížení reprodukèního èísla by jich bylo na konci øíjna asi 2500, v polovinì listopadu témìø 5000. V souèasné dobì je jich 657.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries