Czech Republic

Největší riziko nákazy hrozí v práci a doma, vyplývá z dat ÚZISu

„Primárnì se nejedná o místa nákazy, ale spíše o sociální prostøedí, ve kterém se nakažení primárnì pohybovali, eventuelnì se tam mohli nakazit, anebo zde mohli nákazu potenciálnì šíøit dál. Poèet takto zaøazenıch nákaz pak vyjadøuje v úhrnu míru rizika šíøení v tomto prostøedí pøi zvážení jeho odpovídající epidemiologické charakteristiky,“ uvedl øeditel Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Z informaèní tabulky, kterou pro veøejnost na svém webu zveøejnil Ústav zdravotnickıch informací a statistiky jasnì vyplıvá, že nejvìtší riziko nákazy hrozí lidem na pracovištích, kde se infikovalo 38,9 %. Až 21,8 % lidí se nemocí covid-19 nakazilo v rodinném kruhu. 

Naopak v pøípadì základních a støedních škol, jejichž zavøení doprovázela vlna kritiky, nejsou èísla tak katastrofální, jak se pøedpokládalo. Na základních školách se podle dat k dnešnímu dni nakazilo 4,8 % žákù a zamìstnancù školy, na støedních pak celkem 2,6 % lidí. Riziko nákazy na vysokıch školách je, co se tıèe vzdìlávacích zaøízení, zcela nejnižší (1,7 %). Právì s uzavøením vysokıch škol nebyla znaèná èást lidí spokojena.

Na hromadnıch a sportovních akcí, jejichž omezení vláda vyhlásila v rámci protikoronavirovıch opatøení, se podle dat od ÚZIS nakazilo 1 % lidí. 

Údaje o místì nákazy mají ovšem bohužel omezenou informaèní hodnotu. V nich uvádìná exaktní èísla mohou vzbuzovat mylnı dojem, že hygienikùm se daøilo minimálnì ve vìtšinì pøípadù pøesnì a spolehlivì urèit, kde se dotyènı nakazil. 

Tak tomu ovšem není. Napøíklad proto, že jak uvádí sám ÚZIS „u jedné pozitivní osoby mùže bıt uvedeno více pravdìpodobnıch míst nákazy èi sociálního prostøedí ve vztahu k možnosti nákazy“. Jinak øeèeno, podle statistiky se jeden èlovìk nakazil nìkolikrát na rùznıch místech.

Jedním z tìch nejzajímavìjších údajù ve statistice jsou zmìny za poslední dva mìsíce. Vıraznì totiž pøibylo položek v kolonce, kam spadají lidé, u nichž není vùbec jasné místo nákazy. V záøí bylo takovıch lidí 10 %, do 17. øíjna zhruba 35 % ze všech známıch pøípadù nákazy v daném období. 

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it