Czech Republic

Největší polární výprava. Vědci vypluli k Arktidě zkoumat klimatické změny

Až se expedice po nìkolika tıdnech cesty Severním ledovım oceánem dostane do oblasti plovoucího moøského ledu, bude plavidlo pøipojeno k nejvìtší a nejsilnìjší ledové køe, kterou posádka najde. Následnì nechá loï volnì unášet uprostøed pole ledovıch ker až do pøíštího léta. Návrat do domovského pøístavu Bremerhaven se pøedpokládá po 13 mìsících, tedy na podzim roku 2020.

Na ledové køe, která musí bıt alespoò 1,5 metru silná, vybudují experti sí monitorovacích stanic sahající až padesát kilometrù od plavidla. Do projektu se zapojí na 600 vìdcù a èlenù personálu z devatenácti zemí, kteøí se na ledoborci Polarstern fungujícím jako základna budou støídat.

Jejich dopravu na Polarstern zajistí další ètyøi ledoborce z Ruska, Èíny a Švédska, které budou rovnìž posádku zásobovat. Na zásobování se budou podílet i letadla, která budou pøistávat na ledové ranveji.

Expedice MOSAIC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) za 130 milionù dolarù (3,1 miliardy korun) bude zkoumat, jak klimatické zmìny pøetváøejí Arktidu. Studovat bude atmosféru i moøské dno, chemické složení okolní vody èi moøskou faunu a flóru.

Otázky ohlednì klimatické zmìny

Arktida je region, kterı je nejhùøe zasažen globálním oteplováním a vìdci pøedpokládají, že bude hrát klíèovou roli pøi rozhodování o tom, jak klimatické zmìny ovlivní zbytek naší planety. Nìkteré zmìny, které se v Arktidì odehrávají, lze sledovat zdálky pomocí satelitù. Øadu procesù v arktickém prostøedí ale vìdci stále neobjasnili, protože v pøevážné vìtšinì Arktidy není pevná pùda, kde by se daly postavit polární stanice. Chystaná expedice navíc vìdcùm umožní studovat pøíslušné procesy bìhem celoroèního cyklu - od rùstu moøského ledu na podzim až po jeho tání a rozpadání v létì.

Expedice MOSAIC se inspiruje cestou slavného norského polárníka Fridtjofa Nansena, kterı se do Arktidy vypravil s dvanáctièlennou posádkou v letech 1893-1896 na døevìné lodi Fram. Ta byla schopna vydržet tlak ledovıch ker a pøezimovat v zamrzlém moøi. Také Nansen nechal svou loï témìø dva roky driftovat v moøském ledu a nakonec se k severnímu pólu vydal na saních. Pól sice nedobyl, pøekonal však tehdejší nejsevernìjší bod dosaženı èlovìkem a svou odvahou a neotøelım plánem se zapsal do dìjin svìtovıch objevù.

Úèastníci plánované expedice MOSAIC se na cestu do Arktidy pøipravovali v mrazivıch teplotách, protože v zimì rtu teplomìru v oblasti klesá k minus 45 stupòùm Celsia. Experti musejí bıt i pøipraveni na pøípadné setkání s ledním medvìdem. „Všichni naši vìdci absolvovali vıcvik pro pøípad støetu s ledním medvìdem, což zahrnuje i nošení pušky. Pøi práci v odlehlıch oblastech na ledu s sebou budeme nosit elektrické plùtky a budeme mít doprovod s puškami a signálními pistolemi,“ uvedla Allison Fongová, která pracuje v nìmeckém Institutu Alfreda Wegenera pro polární a moøskı vızkum (AWI).

Football news:

Sabitzer has been exposed to coronavirus in April
In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training