Czech Republic

Nejmenší přírůstek za 10 dní. Za středu přibylo v Česku 1080 případů koronaviru

Údaje se od støedeèních 18:00 nezmìnily, aèkoli napøíklad poèet novıch pøípadù obvykle ve zbytku dne stoupal v posledních dnech o stovky. Stejnı jako ve støedu veèer je také poèet 33 443 vyléèenıch z nemoci covid-19. Úmrtí zùstalo 655, záøijovı poèet 229 zemøelıch tak pøevıšil dosavadní maximum 206 úmrtí s koronavirem za duben.

Hospitalizovanıch 976 lidí s covidem-19 ke konci záøí je víc než pìtinásobek poètu ke konci srpna. Víc než pìtinásobnì na 202 vzrostl také poèet lidí ve vážném stavu. Èísla jsou od druhé poloviny mìsíce rekordní, pøevıšila dosavadní maxima z dubna. Podíl nakaženıch, kteøí skonèili v nemocnici, na celkovém poètu aktuálnì nemocnıch je k úterku zhruba 2,9 procenta.

Nejvıraznìji se nákaza v posledním tıdnu šíøila na Uherskohradišsku, kde pøibylo pøes 220 pøípadù nemoci v pøepoètu na 100 000 obyvatel. Na Pelhøimovsku je tento údaj 207, v ostatních okresech pod 200. Nejménì nakaženıch hlásí Èeskolipsko s 23 pøípady na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Pro zmírnìní šíøení koronaviru a zabezpeèení fungování zdravotnického systému vláda ve støedu schválila zavedení nouzového stavu, platit bude od pondìlí 5. øíjna na mìsíc. Spolu s ním budou do 18. øíjna zavedena nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného èasu, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby. Za dva tıdny plánuje vláda vydat další, zøejmì už mírnìjší opatøení. Opozièní lídøi považují vyhlášení nouzového stavu za dùkaz, že vláda selhala, situaci podcenila. Kabinet podle nich jedná nepromyšlenì a nekompetentnì.

Football news:

Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2