Czech Republic

Nejmenší přírůstek za 10 dní? Kvůli závadě se neaktualizovala data, statistiky za středu tak nejspíš vzrostou

Poèet novıch pøípadù v posledních dnech obvykle ve zbytku dne po veèerní aktualizaci vzrostl o stovky. „Z technickıch dùvodù neprobìhla aktualizace dat. Na odstranìní této závady pracujeme,“ uvedlo k popùlnoèním èíslùm ministerstvo ráno na koronavirovém webu.

Podle údajù ke støedeènímu podveèeru je aktuálnì nemocnıch 34 821 lidí z dosavadních 68 919 potvrzenıch pøípadù nákazy. Nemoc má u vìtšiny lidí mírnı prùbìh. Z nemoci se dosud vyléèilo 33 443 lidí, 655 zemøelo. Záøijovı poèet 229 úmrtí tak pøevıšil dosavadní maximum 206 zemøelıch s koronavirem za duben.

Hospitalizovanıch 976 lidí s covidem-19 ke konci záøí je víc než pìtinásobek poètu ke konci srpna. Víc než pìtinásobnì na 202 vzrostl také poèet lidí ve vážném stavu. Èísla jsou od druhé poloviny mìsíce rekordní, pøevıšila dosavadní maxima z dubna. Podíl nakaženıch, kteøí skonèili v nemocnici, na celkovém poètu aktuálnì nemocnıch je k úterku zhruba 2,9 procenta.

Nejvıraznìji se nákaza v posledním tıdnu šíøila podle dosavadních údajù na Uherskohradišsku, kde pøibylo pøes 220 pøípadù nemoci v pøepoètu na 100 000 obyvatel. Na Pelhøimovsku je tento údaj 207, v ostatních okresech pod 200. Nejménì nakaženıch hlásí Èeskolipsko s 23 pøípady na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Pro zmírnìní šíøení koronaviru a zabezpeèení fungování zdravotnického systému vláda ve støedu schválila zavedení nouzového stavu, platit bude od pondìlí 5. øíjna na mìsíc. Spolu s ním budou do 18. øíjna zavedena nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného èasu, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby. Za dva tıdny plánuje vláda vydat další, zøejmì už mírnìjší opatøení. Opozièní lídøi považují vyhlášení nouzového stavu za dùkaz, že vláda selhala, situaci podcenila. Kabinet podle nich jedná nepromyšlenì a nekompetentnì.

Football news:

Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019
Chiellini is in 3rd place for Juventus in the Champions League. Only Buffon and Del Piero played more
Eric ten hag: Liverpool is the best team in the world. But the game with Aston Villa showed that they are not perfect