Czech Republic

Nejistota pro pendlery. Ti teď doufají, že Německo v případě zavření hranic jim umožní výjimku

Na èeskıch pracovnících ale závisí èást firem v nìmeckém pohranièí a bez pøíjmu by se ocitly stovky lidí, kteøí pravidelnì za prací do Nìmecka jezdí. „Jsme také ještì ve fázi zjišování. Ale pøedpokládáme, že se nìmecká strana bude chovat daleko ménì buransky, než èeská strana, a že pokud bude naøízenı test, tak oèekáváme, že ho zamìstnavatelé proplatí nebo že se taková opatøení nebudou tıkat pøeshranièních pracovníkù, ale jen turistù a nakupujících,“ øekl Prùha.

Pendleøi upozoròují, že Èesku chybìjí kapacity pro testování samoplátcù a na testy se èeká i nìkolik dní. V Nìmecku se podle Brùhy lze stále nechat otestovat zdarma tøeba na nádraží nebo letištích.

Podle Prùhy nìkteøí nìmeètí zamìstnavatelé pøedem vybavili své èeské pracovníky potvrzením o zamìstnání v Nìmecku, aby se mohli dokladem prokázat v pøípadì obnovení kontrol na hranicích. „V Nìmecku postupují promyšlenìji a když už nìkoho omezují na jeho právech, tak se to snaží kompenzovat nebo omezení minimalizovat,“ dodal Prùha.

Èeská a nìmecká diplomacie podle èeskıch diplomatù o pøesné podobì opatøení stále jednají. Rozhodnout by mìlo Nìmecko ve støedu. Podle ministerského námìstka Martina Smolka se omezení nejménì do 1. øíjna netıká pendlerù a pracovníkù v mezinárodní dopravì. Petøíèek øekl, že pro Èesko bude dùležité, aby rozhodnutí nemìlo dopad na na ty, kdo do Nìmecka jezdí za studiem èi za prací. Nìmecko již nyní považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Støedoèeskı kraj.

Football news:

Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji