Czech Republic

Nejhorší skládky jsou ty, o nichž se dozvíme pozdě, říká šéf inspekce

Co je z pohledu inspekce horší – porušování pøedpisù na legální skládce, nebo nelegální skládkování mimo místa k tomu urèená?
Urèitì to druhé. Horší pro nás je to, o èem nevíme nebo se to dozvíme pozdì. Øešení je pak velmi problematické. Pokud nemáme podnìt zvenèí, tak na nelegální skládku tìžko pøijdeme. Ekonomická motivace nelegálnì skládkujících je velká. Nìkdy si nelegální skládkaø dokonce vezme od pùvodcù odpadu peníze jako za legální odstranìní odpadu a tvrdí, že má potøebné oprávnìní. Jenže pak to umístí na pozemek, kde ho to stojí jen peníze za bagr a náklaïáky.

Jak je možné, že si nikdo nevšimne, že se nìkde tvoøí novı kopec?

Když se ptáme lidí èi vedení obce, proè se neozvali døív, zpravidla odpoví, že mysleli, že je všechno v poøádku. Nelegální skládkaø je balamutil, že dìlá povolené terénní úpravy, a nás k tomu zavolají pozdì, èasto ve stadiu posledního zoufalství. Už jsou tam navezeny tisíce tun odpadu a vrchní vrstva zeminy, takže to dokonce mùže vypadat pøátelsky. Je však zlikvidovaná údolní niva, mokøad nebo potok a jsou tam odpady, které nìkdy navíc nevyhovují limitùm pro uložení na povrchu terénu.

Mùžete to okamžitì zastavit?
Nedokážeme to zastavit v momentì, kdy nám nìkdo zavolá. Inspektor musí nejprve provìøit legalitu vìci – jestli je vydané stavební èi jiné povolení – což trvá pomìrnì dlouho. Nìkdy se úøady nejsou schopny domluvit, kterı z nich je první kompetentní a má to zastavit – jestli to spadá pod stavební úøad, anebo pod ÈIŽP pøes zákon o odpadech. Rozdílné jsou i sankce a možnosti úøadù. Mezitím náklaïáky, každı s desítkami tun odpadu, navážejí dál a èas bìží.

Zastavit lze takovı podnik jedinì z hlediska zákona o ochranì pøírody a krajiny. Pokud by subjekt ohrožoval nìjakı vzácnı druh nebo byl v místì nìjakı vıznamnı krajinnı prvek, inspekce mùže subjektu naøídit zastavení èinnosti. Teï v jednom otevøeném pøípadu nám „pomohlo“, že byl zasažen potok.

Nemùže bıt úøad odvážnìjší a zastavit vìc preventivnì?
Náš právní systém je nastaven tak, že se podnikatel mùže efektivnì bránit. Øada tìch, které šetøíme, nás upozoròuje, že pokud jim budeme bránit v podnikání a nic nelegálního jim pak neprokážeme, vyúètují nám veškerou ekonomickou újmu. Ve finále by jim tak stát, tedy daòoví poplatníci, musel hradit jejich nerealizovanı zisk.

Kdo posléze krajinu vrátí do pùvodního stavu? Pachatel?
S odstraòováním navezeného odpadu je problém. Životní prostøedí zatížíme násobnì tím, že se nìco bude pøemisovat zpìt. Pokud nemáte jasného pachatele nebo jde o spoleènost s ruèením omezenım se sídlem jednatele na obecním úøadì, nemá to kdo zaplatit. Øada vìcí v krajinì proto zùstává. Vzácnì to zaplatí stát, tøeba v pøípadì nebezpeènıch odpadù, ale je složité to vyjednat.

Nese nìjakou odpovìdnost majitel pozemku, kde je odpad nelegálnì uložen?
Z pohledu souèasného zákona o odpadech nese odpovìdnost majitel nemovitosti, fyzická osoba, pouze v pøípadì, že by prostor neschválenı k nakládání s odpady za tímto úèelem pronajal. Øešíme však i kauzy, kdy situace nìkdy sklouzne z legální do nelegální èinnosti – do pronajatého prostoru pachatel velmi rychle naveze odpad a zmizí. Majitel objektu žije v domnìní, že se tam budou skladovat stavební hmoty, a pak zjistí, že tam má sudy s kapalnımi a nebezpeènımi odpady. Ten, kdo tam odpady navezl, je už ale nekontaktní.

Jak si nìkdo vùbec troufne navozit bez povolení odpady nìkam, kde nesmìjí bıt?
Øada lidí má pozemek, pro kterı nemá využití. Když se na nì podnikatel obrátí, že se potøebuje zbavit pár tatrovek stavebního odpadu, údajnì hlavnì zeminy, a že jim za to zaplatí, rádi souhlasí. Anebo jde o zámìrnì vytvoøenı dlouhı øetìz firem. Setkali jsme se s pøípadem, že se odpad navezl na plochu patøící nìkomu cizímu, a ti, které jsme tam chytili, ho pøemisovali na pozemek majitelky, která s tím bezelstnì a bez znalostí zákona souhlasila. Pøipadalo jí dobré, že tam bude mít rovinu a ne svah, a všichni jí tvrdili, že je to povolené dokonce od stavebního úøadu, pøitom žádnou listinu nikdo nevidìl. Spoléhají, že se na to pøijde pozdì a nikdo už je s tím nespojí, jejich odpovìdnost „vyšumí“, nebude prokazatelná.

Podnikatelské plány s nelegálními skládkami jsou založené na tom, že nìkde za cenu dopravy uložím odpad a zkrachuji. Pokuty udìlené inspekcí bıvají ve statisících, vıjimeènì v milionech. Proè jsou tak nízké?
Smíme uložit sankci jen pìt let zpátky a navíc se èasto dozvídáme o dlouhodobém nelegálním ukládání odpadù pozdì. Posledních pìt let se dobøe rozjíždí spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Díky tomu vidíme nadìji, že budou možná potrestáni i ti, kteøí za úmyslnì zkrachovalımi s. r. o. stojí. Dva roky natvrdo jsou pro pachatele vìtší hrozbou než pokuta stovek tisíc od inspekce.

Football news:

Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji