Czech Republic

Nejen derby. Plzeň hraje s nováčkem, třetí Boleslav jde na Ostravu

První Slavii vede nejvyšší soutìž o tøi body pøed Plzni. Následuje Mladá Boleslav, která má nejlepší útok v lize, Jablonec, Ostrava a Sparta.

Ligové kolo naène páteèní souboj Bohemians proti Zlínu. Vrcholem bude pochopitelnì nedìlní 294. derby Sparty se Slavií.

sobota 16.30, rozhodèí Franìk

Pøedpokládané sestavy Opava: Fendrich - Hrabina, Simerskı, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Sus, Jursa, Mondek - Dediè.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kaèaraba, Mara, Hybš - Breite, Karafiát - Malinskı, Baluta, Pešek - Kuchta.

Opava v posledních sedmi zápasech získala jedinı bod – a zrovna proti Slavii, nejlepšímu tımu ligy. Sama je poslední v tabulce, na desátı Liberec, pøíštího soupeøe, ztrácí tøi body a v pøípadì vítìzství ho mùže dotáhnout.

„Každı zápas si øíkáme, že nyní už to pøijde. Že koneènì vyhrajeme. Vìøíme, že se nám to proti Liberci podaøí,“ øíká opavskı obránce Jan Žídek.

Slezskı klub v minulé sezonì s Libercem neprohrál, doma se Slovanem remizoval 1:1, venku zvítìzil 2:1.

„Zatím ty bodové rozdíly v tabulce nejsou takové. Mùžou se na nás dotáhnout, takže to z tohoto pohledu bude urèitì nepøíjemné. Nikdo nechce bıt na posledním místì, navíc Opava hraje doma. Bude se chtít vybièovat a porazit nás. Ale my vìøíme, že vyhrajeme,“ prohlásil asistent libereckého trenéra Miroslav Holeòák.

sobota 16.30, rozhodèí Machálek

Pøedpokládané sestavy
Pøíbram: Boháè - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda.

Karviná: Hrdlièka - Ndefe, Rundiè, Kouøil, Èonka - Hanousek, Smrž - Ba Loua, Lingr, Vukadinoviè - Petráò.

Pøíbram potøebuje odèinit minulı debakl z Boleslavi, kde podlehla vysoko 0:6, pøedtím nestaèila na Plzeò, ale porazila jasnì 4:0 Jablonec. Podstatnì ménì gólù padá v zápasech pøedposlední Karviné, která dvakrát po sobì remizovala 0:0.

Zápas bude zajímavı pro oba trenéry - pøíbramskı Roman Nádvorník v minulosti vedl Karvinou, kouè hostí František Straka zase pùsobil ve støedoèeském klubu.

„I když je v Karviné pár novıch jmen, vìtšinu z hráèù znám. Jejich nejvìtší hvìzdu Ba Louu jsem tam pøivedl já, takže vím, co od nìj oèekávat. Karviná hodnì bojuje, v poslední dobì se jí podaøilo posbírat i nìjaké body, hlavnì za remízy,“ øekl Nádvorník. 

„Pøíbram je doma silná, její hráèi si doma víc vìøí. Dokazuje to ètyøgólová vıhra nad Jabloncem i velké trápení Plznì. Vìøím, že i do tøetice zabodujeme na stadionu, kde se nám vısledkovì v minulıch sezonách nedaøilo. Povedlo se to ve Zlínì, v Teplicích, tak proè ne i v Pøíbrami? Máme na to,“ doplnil Strakùv asistent Marek Bielan.

sobota 16.30, rozhodèí Proske

Pøedpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníèek - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc.

Teplice: Grigar - Jeøábek, Èmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kuèera, P. Mareš - Žitnı - Øezníèek, J. Mareš.

Teplice v tıdnu zvládly dohrávku ètvrtého kola s Mladou Boleslaví, vyhrály 2:0 a odpoutaly se ze dna tabulky. Na Slovácku v lize šestkrát za sebou neprohrály a v posledních ètyøech soubojích tam dokonce neinkasovaly.

Tımu z Uherského Hradištì se navíc momentálnì nedaøí a po sérii tøí kol bez vítìzství klesl na osmou pøíèku. Na teplickou lavièku se po dvouzápasovém disciplinárním trestu vrátí hlavní trenér Stanislav Hejkal.

„Teplice jsme vidìli ve støedeèní dohrávce na vlastní oèi, od zaèátku sezony jim forma roste, dobøe posílily. Ale my se jako vždy v takovıch zápasech doma soustøedíme na svùj vlastní vıkon a pøedvádìnou hru. To znamená pevnou obranu, dobrı a efektivní pøechod do útoku s kvalitní koncovkou,“ uvedl Michal Šmarda, asistent trenéra ve Slovácku.

„Po vítìzství nad Mladou Boleslaví se nám ulevilo a na Slovácko se nám jede úplnì jinak. Druhım rokem se liga po 30 kolech rozdìlí, takže všichni víme, že je potøeba, aby se nahrálo co nejvíc bodù. Snažíme se urvat, co se dá,“ øekl asistent Pavel Drsek z Teplic. 

sobota 19.00, rozhodèí Berka

Pøedpokládané sestavy
È. Budìjovice: Stanìk - Èoliè, Havel, Kladrubskı, Helešic - Havelka, Kulhánek - Brandner, Mustedanagiè, Schranz - Ledeckı.

Plzeò: Hruška - Øezník, Pernica, Brabec, Limberskı - Kalvach, Procházka - Kopic, Hoøava, Kovaøík - Krmenèík.

Plzeò po vyøazení v kvalifikaci evropskıch pohárù zabrala a vyhrála poslední tøi kola. Èeskım Budìjovicím se naopak pøestalo daøit a prohrály ètyøi z posledních pìti ligovıch zápasù. Pøed poslední Opavou má Dynamo pouze jednobodovı náskok.

„Zápasy proti nováèkùm jsou vždy složité. Zvl᚝ doma, kde budou hrát pro své fanoušky. Budìjovice nemají moc bodù a budou dìlat urèitì všechno pro to, aby ten bodovı zisk navıšily,“ uvedl pro klubovı web plzeòskı kouè Pavel Vrba.

Budìjovice doma remizovaly se Spartou 2:2, naopak se Slavií prohrály 0:3. „Po Spartì a Slavii pøijede další tım z top trojky v Èesku. Vìøím, že to bude tady svátek pro všechny. Bodù moc nemáme. Chceme navázat na vıkon se Spartou a vìøím, že jsme schopni s Plzní tady bodovat,“ øekl èeskobudìjovickı trenér David Horejš.

nedìle 15.30, rozhodèí Houdek

Pøedpokládané sestavy
M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Køapka, Fulnek - Bucha, Matìjovskı, Hubínek, Budínskı - Mešanoviè, Komlièenko.

Ostrava: Budinskı - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubı, De Azevedo - Baroš, Diop.

Mladá Boleslav ve støedu v dohrávce 4. kola podlehla v Teplicích 0:2 a po tøech kolech nebodovala. V nedìli pøivítá Ostravu, s níž v lize osmkrát za sebou neprohrála a na zaèátku èervna v nadstavbì si po vítìzství 1:0 na pùdì Baníku vybojovala start v kvalifikaci Evropské ligy. 

Mladoboleslavští jsou nejlepším domácím tımem soutìže, v pìti zápasech tam uhráli patnáct z celkovıch šestnácti získanıch bodù. S jednadvaceti góly mají nejlepší útok soutìže.

„Od posledního vzájemného støetnutí neuplynuly ani ètyøi mìsíce, a tak bude tìžké protivníka pøekvapit. Rozhodne první vstøelená branka a hlavnì to, kdo se dopustí ménì chyb,“ mínil mladoboleslavskı kouè Jozef Weber.

Ostrava pìt kol støídá domácí vıhru a venkovní porážku. „Boleslav má skvìlé statistiky, dává spoustu gólù, každı zápas si vytvoøí øadu šancí. Musíme se snažit dobøe bránit a ve vápnì si dát pozor na oba útoèníky. Ale není to jen o Komlièenkovi, vıbornì hrají i Matìjovskı, Bucha a další. Je to kompaktní tım,“ uvedl ostravskı obránce Václav Procházka.

nedìle 18.00, rozhodèí Zelinka

Pøedpokládané sestavy: Sparta: Heèa - Sáèek, Kaya, Lischka, Frıdek - Hložek, Mandjeck, Hašek, Kanga, Plavšiè - Tetteh.

Slavia: Koláø - Coufal, Hovorka, Kúdela, Boøil - Souèek - Masopust, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda.

Hlavní šlágr víkendu, 294. derby mezi Spartou a Slavií.

Slávisté se Spartou od bøezna 2016 neprohráli v sedmi ligovıch a jednom pohárovém utkání. Poslední dva vzájemné duely na Letné skonèily remízami 2:2 a 3:3. Èervenobílí jako jediní v této sezonì ještì neprohráli a po úterní remíze 1:1 v úvodním zápase skupiny Ligy mistrù v Milánì s Interem opìt protáhli neporazitelnost. Naposledy v soutìžním utkání podlehli v dubnu.

„Vždy slyším pøedpoklady, že derby favorita nemá. Ale pokud v danou chvíli porovnáme vıkonnost a vısledky tımù, zpùsob hry, dominanci, kterou dnes Slavia má, myslím, že nálepku favorita bude mít a mìla by mít Slavia. Tím nechci snižovat naše šance na úspìch,“ øekl novináøùm sparanskı trenér Václav Jílek.

„Udìláme maximum, abychom i tak tìžkého soupeøe, jakım je dnes Slavie, dokázali doma porazit. Pevnì vìøím, že kdyby se nám podaøilo tohle utkání zvládnout, je tady pøedpoklad, že by to mohlo nìco nastartovat. Vıkon Slavie na Interu mì nevydìsil. Nemyslím, že by to mìlo mít pøesah smìrem k derby,“ dodal Jílek, kterého èeká první derby v roli hlavního trenéra.

Slávisté se jako favorit necítí. „Všichni víme, jaké je derby, že je to prostì úplnì jinı zápas. Vìtšinou naopak mají vıhodu spíše ti, kteøí si myslí, že do nìj jdou v pozici outsidera nebo slabšího,“ øekl slávistickı trenér Jindøich Trpišovskı.

Jeho tım má s dvìma inkasovanımi góly nejlepší obranu ligy a s 11 body je nejúspìšnìjším venkovním celkem. „Všichni víme, že Sparta je teï o nìkolik desítek procent silnìjší doma. Vybièují se tam k vıkonùm, které normálnì nepodávají. Vùbec bych nemluvil o tom, jestli je nìkdo favorit. Oba tımy mají úplnì stejnou vıchozí pozici, je to 50 na 50,“ dodal Trpišovskı, jenž v zaèátcích kariéry trénoval ve Spartì mládež.

pondìlí 18.00, rozhodèí Marek

Pøedpokládané sestavy 
Jablonec: Hrubı - Holík, Plechatı, Bøeèka, Krob - Hübschman - Jovoviè, Považanec, Sıkora - Matoušek - Doležal.

Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepøek - Pilaø, Houska, Plšek, Greššák, Falta - Nešpor.

Jedinı pondìlní zápas: dohrávka mezi nyní ètvrtım Jabloncem a sedmou Olomoucí. V minulé sezonì oba vzájemné zápasy vyhráli Severoèeši: doma 3.0, venku 2:1. Sigma porazila Jablonec naposledy v dubnu 2016.

Football news:

Sabitzer has been exposed to coronavirus in April
In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training