Czech Republic

Nedostatek lůžek s ventilátory může být za několik týdnů, míní ministr Prymula

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která v pondìlí zveøejnil server Hlídaè státu, je k dispozici celkem 22.872 lùžek s možností dodávat pacientovi kyslík. Pro pacienty s covidem je vyhrazeno 979 z nich. Podle Prymuly se jejich naplnìnost blíží limitu, ale zatím je kapacita dostateèná.

„Horší jsou kapacity lùžek s ventilátory. Pokud by trend pokraèoval tak, jak je nastartován, ještì nìkolik týdnù, tak se dostaneme do problémù,“ uvedl. Rozdìlení na lùžka covidová a necovidová podle nìj bude zrušeno a pøijímají se kroky, aby kapacita staèila. Napøíklad se odloží nìkteré neakutní plánované zákroky.

„V Praze už je tøeba zaèít kapacity plánovat,“ øekl k tomu øeditel ÚZIS Ladislav Dušek. V pátek podle nìj krajští koordinátoøi dispeèinku intenzivní péèe, díky nìmuž je možné kapacity sledovat, budou mít k dispozici kalkulace pro jednotlivé regiony, které budou vycházet z novì pøepoèítaného reprodukèního èísla. „Zatím to vypadá, že se vývoj daøí - snad i novými opatøeními - brzdit. Rozhodnou další dva dny,“ øekl ve støedu.

Èerný scénáø podle Duška: 70 tisíc pozitivních testù za záøí

Optimistická predikce podle nìj poèítala s 30 000 novì pozitivnì testovanými za záøí, pesimistická se 70 000. Optimistická hranice byla už pøekonaná, do 23. záøí pøibylo 30 845 nakažených. Zásadní je podle Duška snížit podíl nakažených v celkovém poètu testù. Ten v sedmidenním prùmìru roste už od zaèátku srpna, kdy byl kolem tøí procent. Poslední zveøejnìný 19. záøí byl 10,81 procenta.

Podle Duška trvá zhruba deset dní od zjištìní diagnózy po pøípadnou hospitalizaci, do vážného stavu se pak pacient dostane za dalších zhruba pìt až deset dní. Léèbu v nemocnici potøebují asi ètyøi procenta pozitivnì testovaných a z nich ètvrtina má tìžký prùbìh vyžadující podporu dýchání.

Zajištìní dostateèných kapacit v nemocnicích „za jakéhokoliv vývoje epidemie“ dostal Prymula za úkol pøi svém nástupu do funkce od premiéra Andreje Babiše (ANO). Nemocnice v Praze v anketì ÈTK v úterý uvedly, že jsou pøipraveny kapacity zvýšit. Zatím to ale podle nich není potøeba.

Football news:

Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury
Studying Borussia Favre: she loves to own the ball, a key player in the attack-17-year-old Giovanni Reina