Czech Republic

Nečekaný vánoční dárek. Sezona NBA by mohla začít mnohem dřív, než se čekalo

Podle nového plánu by prvním hracím dnem mìl být 22. prosinec a snížení poètu utkání by znamenalo, že by se soutìž stihla dohrát jako obvykle v èervnu, tedy s dostateèným pøedstihem pøed zaèátkem olympijských her v Tokiu. O rok odložený sportovní svátek má slavnostní zahájení naplánované na 23. èervenec.

O definitivní podobì sezony by mìlo být jasno do konce mìsíce, schválit ji totiž musí také hráèská asociace NBPA. 

V dosavadních plánech se poèítalo se startem soutìže o poznání pozdìji,  nejdøíve na Nový rok, hovoøilo se však také o svátku Martin Luther King Day (v roce 2021 vychází na pondìlí 18. ledna) èi dokonce o bøeznu. Až dosud se uvažovalo o obvyklém poètu zápasù. 

Pokud se naplní nynìjší zamýšlený scénáø, liga zaène pouhých 72 dnù po korunovaci Los Angeles Lakers a olympijský turnaj by nakonec nemusel být ochuzen o hvìzdy NBA.

Zatímco pøedchozí sezona se kvùli pandemii koronaviru dohrála po nucené pøestávce v uzavøené „bublinì“ na Floridì, v novém roèníku by týmy mìly hrát ve svých halách. Pøítomnost divákù v hledištích ale bude záviset na aktuální epidemiologické situaci. 

Program by mìl být nastaven tak, aby se maximálnì omezilo cestování. Víkend pro Utkání hvìzd NBA v Indianapolisu se podle všeho neuskuteèní, údajnì se místo toho poèítá v polovinì sezony s dvoutýdenní pøestávkou.

Potíže by mohl mít jediný kanadský tým ligy Toronto Raptors, útoèištì by mohl nalézt na jih od hranic. Hovoøí se o Louisville ve státì Kentucky.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net