Czech Republic

Nebudu se hádat. Šmucler odešel uprostřed debaty s Flegrem o covidu

„Když to necháme rozjet, ekonomické dopady budou ještì horší a budeme se z toho vylízávat ještì deset let,“ uvedl Flegr v úterním vydání poøadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS.

Pokud jde o další opatøení, podle Flegra už vèera bylo pozdì. „Mìlo by se zaèít s distanèní výukou a žákùm zaøídit neomezená data, aby nepobíhali po obchodních centrech. Když nikoho nenakazí, další mìsíc dostanou data zas,“ pokraèoval Flegr. Dodal také, že pravidlo „3R“ (nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostateèné rozestupy), nestaèí.

S tímto názorem ale Šmucler nesouhlasí. „Ty prognózy nevypadají dramaticky. Dìsit lidi není na místì,“ øekl. „Není to exponencionální rùst, je to ještì vyšší. Roste to šíleným zpùsobem,“ oponoval mu Flegr. V tuto chvíli Šmucler beze slova opustil zábìr.

„Byl jsem pøekvapen, že se mám na Primì po debatì o Prymulovi hádat s profesorem Flegrem. Hádat se v tuto chvíli nechci. Svoje jsem øekl k situaci a ministrùm. Pak jsem šel,“ napsal potom Šmucler na svùj facebookový úèet. Podle kameramana CNN Prima NEWS ale k jeho odchodu pøispìl i fakt, že nastaly technické potíže.

„Zavøít dìti doma u mobilù a øíkat tomu boj proti nemoci? Desetitisíce mrtvých? Strašit penzisty, aby je trefil šlak? Takovou diskusi prostì lékaø pøipustit nemùže. Dìlejte si show, ale beze mnì,“ dodal.

Flegr zveøejnil v srpnu na svém blogu pøedpovìï dalšího vývoje pandemie v ÈR a varoval pøed extrémním nárùstem nových pøípadù koronaviru. V Rozstøelu na iDNES.cz už pøed dvìma týdny uvedl, že musíme brzy oèekávat až 4 tisíce nakažených dennì.

Jeho predikce se zaèala v následujících týdnech skoro vyplòovat. V úterý 8. záøí denní nárùsty potvrzených pøípadù koronaviru poprvé pøekonaly tisícovku, minulou støedu dva tisíce a ve ètvrtek tøi tisíce. Tehdy laboratoøe zaznamenaly 3 128 pozitivních testù, dosud nejvíce za jeden den. V pondìlí nicménì pøibylo 1 476 nových pøípadù, tedy asi o pìtistovku víc než v nedìli.

Šmucler: Práci s Vojtìchem jsem oceòoval

„Oceòoval jsem spolupráci s minulým ministrem,“ pochválil zároveò Šmucler bývalého šéfa rezortu zdravotnictví Adama Vojtìcha. Myslel podle nìj na pacienty a pøipravoval vynikající zákony.

„Je škoda, že to nemìl šanci dotáhnout,“ myslí si. Zná se ale i s Vojtìchovým nástupcem Romanem Prymulou. „Pan profesor øídí tuhle epidemii od zaèátku, takže neèekám žádné velké zmìny,“ øekl v poøadu Šmucler s tím, že je ale tøeba øešit spoustu dalších vìcí. Na covid se za pár mìsícù zapomene, soudí.

Šmucler už døíve kritizoval tøeba chytrou karanténu. „Èeská republika se v tuto chvíli promoøuje velmi intenzivnì, za což jsem osobnì rád. Dùvod, proè promoøení brzdit, je ve chvíli, kdy se vám zaènou plnit jednotky intenzivní péèe, kdy nemocnice nestíhají. Nic takového v Èesku není,“ øekl v srpnu.

Football news:

Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning
Ramos worked individually today. Match against Barca the day after tomorrow
Ancelotti on van Dijk's injury: Pickford is very sad. To say it was deliberate is too much