Czech Republic

Nebudeme mučedníci sekularismu, říkají francouzští učitelé po hrůzné vraždě

Oslovení uèitelé se podle deníku Le Figaro pohybují mezi fatalismem a rozèarováním, když popisují svùj pohled na vraždu kolegy z paøížského pøedmìstí. „Muselo se to stát. Bylo to nevyhnutelné. Myslel jsem si, že to pøijde už døív,“ øíkají.

„Možná jsem zbabìlá, ale karikatury Mohameda jsem ve tøídì nikdy neukázala ze strachu, že ublížím nìkterım žákùm. Asi by to nepochopili vzhledem k tomu, jak jim doma vymıvají mozek. Opakují mi vìci, které se nauèili nazpamì,“ vypráví Annie, jež uèí dìjepis a zemìpis. 

Vzpomíná, jak se na zdech školy po útocích z 11. záøí 2001 objevovaly nápisy „brzy i u nás“ a jak pøi minutì ticha mnohé dìti tleskaly. Profesorka literatury Lise pak líèí svou zkušenost ze støední školy ve mìstì Les Ulis, která nemá právì dobrou povìst. Øíká, že už na první pohled pozná, jestli malı Oussama pochází z rodiny radikálních muslimù, nebo ne.

„Vybudovala jsem si autocenzuru ve všem, co se tıká Bible a Koránu. Už nemám náladu vysvìtlovat, že se náboženskım textem budeme zabıvat z literárního pohledu. Nìjaké bláboly za tøiètvrtì hodiny nezmìní jejich mentalitu,“ míní. Kvùli hloupım reakcím dìtí už také nepoužívá slovo „prase“. 

Proti bujícímu antisemitismu ve tøídì ovšem zasáhla a pøeèetla studentùm svìdectví z koncentraèního tábora. To prı zabralo. „Ale nemám zájem zemøít jako muèedník laicismu, když nás tato instituce nedokáže ochránit,“ dodává Lise. Španìlštináøka Virginie z malého mìsta nedaleko Aix-en-Provence zase ve svıch hodinách na gymnáziu slıchává, jak Arabové kdysi dobyli Pyrenejskı poloostrov, což prı brzy èeká i Francii. 

Další žáci ji zase ujišují, že „žádní pravìcí lidé nikdy neexistovali“, vıjimkou nejsou ani urážky namíøené na homosexuály, které je podle mladıch muslimù „potøeba všechny popravit“. Virginie však zdùrazòuje, že žádnı takovı incident nenechává bez povšimnutí a všechno øeší s øeditelem školy. 

„Vždy mì podpoøil. Zavolá si rodièe, studentovi dá pøednášku a všechny uklidní. Ale je to tìžké, jsme na to sami,“ øíká. „Co máme øíct rodièùm, èasto svobodnım matkám, které jsou samy na hromadu dìtí? Samy toho mají až nad hlavu a jejich dìti jsou pod vlivem jinıch,“ vysvìtluje uèitelka. 

Jindy jí zase naštvanı otec øekne „už vidím, jakı typ ženy jste“ jen proto, že jeho línému dítku dala špatnou známku. Zahalené studentky na univerzitì jí zase øíkají, že si od ní studijní materiály nevezmou, protože „není muslimka a mohly by se ušpinit“. Radikalismus se podle ní šíøí bez ohledu na to, kolik penìz se dává na rozvoj chudıch pøedmìstí. 

Vyjádøila se i k rùznım pietním akcím a slibùm vlády. V nedìli se demonstrací na uctìní Patyho památky zúèastnily desítky tisíc lidí po celé zemi. V úterı drželi minutu ticha francouzští poslanci a v pondìlí 2. listopadu zavládne minuta ticha na všech francouzskıch základních a støedních školách. „Za ètrnáct dní se na vše zase zapomene,“ míní žena. 

Novináøi z Le Figaro vyzpovídali také dìjepisáøe Thomase, kterı uèí na katolické škole. Tam navzdory zamìøení studuje tøetina muslimù. Uèitel øíká, že sám autocenzuøe nikdy nepodléhá. A èelí problémùm, „odmítání sekularismu, svobody vyjadøování, bratrù Lumièrù“. 

Mladé studentky podle nìj nechtìjí rozlišovat mezi právem a náboženstvím. Právo podle jejich názoru „vzniklo jen proto, aby znièilo náboženství“. Thomas své kolegy z pøedmìstí, jako byl zavraždìnı Paty, podle svıch slov obdivuje, protože „stále vìøí“ své práci.

Vrah zaplatil studentùm, aby mu obì ukázali

Brutální vražda, pøi které osmnáctiletı Èeèenec Abdulak Anzorov Patymu uøízl hlavu, otøásla Francií. Sedmaètyøicetiletı pedagog zemøel jen proto, že v rámci vıkladu o svobodì slova svım studentùm ukázal karikatury proroka Mohameda. Zloèin odsoudily islámské organizace a støedeèní tryzna na sorbonnské univerzitì je jednou z mnoha pietních akcí, které se nyní konají.

Zúèastní se jí prezident Emmanuel Macron, kterı by mìl Patymu udìlit in memoriam Øád èestné legie. Macronova vláda zopakovala svùj slib zatoèit s radikálním islámem, kterı shodou okolností oprášila na zaèátku øíjna.

Ministr vnitra Gérald Darmanin informoval, že Francie zruší propalestinskou organizaci Cheikh Yassine. 

Ještì tento tıden nechá zavøít mešitu na paøížském pøedmìstí Pantin. Darmanin zároveò oznaèil za nepøijatelné vıhrùžky, kterım po Patyho vraždì èelí nìkteré francouzské mešity, napøíklad ta v Bordeaux. 

Z probíhajícího vyšetøování samotné vraždy zatím vyplıvá, že pachatel zaplatil dvìma studentùm, aby mu pedagoga ukázali, protože ho osobnì neznal. Na tiskové konferenci o tom ve støedu informoval paøížskı prokurátor Jean-François Ricard, jehož úøad vraždu vyšetøuje jako teroristickı èin. 

Agentura AFP uvedla, že se jedná právì o studenty ve vìku 14 a 15 let, které policie spolu s dalšími pìti lidmi obvinila ze spoluúèasti na teroristickém èinu. Za identifikaci Patyho dostali 300 až 350 eur (8 150 až 9 500 korun). 

Kromì zabitého pachatele považuje prokuratura za hlavní podezøelé Brahima C., otce jedné ze žaèek støední školy, na které Paty vyuèoval, a muslimského aktivistu Abdelhakima Sefriouiho. Po hodinì, na které Paty ukazoval karikatury Mohameda, Brahim C. umístil na internet video, v nìmž se nad jeho chováním rozhoøèoval. 

Ve druhém videu, zveøejnìném po osobní stížnosti øediteli, uvedl jméno uèitele i školy. Ve tøetí nahrávce vystupuje opìt otec, tentokrát spolu se Sefriouim, kterı je znám francouzskım tajnım službám a kterı na videu hrozil odplatou, pokud nebude uèitel odvolán.

Prokurátor uvedl, že si Èeèenec Anzorov a Brahim C. vymìnili pøed èinem nìkolik textovıch zpráv. Ještì pøed smrtí Anzorov podle agentury AFP zveøejnil video, na kterém se k èinu hlásí a rusky øíká, že „pomstil proroka“.

Uèitel podle Ricarda zemøel „v kontextu vızev k vraždám“, které následovaly po novém otištìní karikatur Mohameda v satirickém èasopisu Charlie Hebdo na poèátku záøí. V této souvislosti se podle nìj odehrál i záøijovı útok na paøížské ulici, kde kdysi èasopis sídlil. Pøi nìm pákistánskı útoèník zranil dva lidi.

Football news:

Manchester United, PSG and RB each have 9 points in group H before the last round of the Champions League
Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player