Czech Republic

Nebezpečný manévr kamionu u Benešova ohrozil řidiče, hrozí mu pokuta

Øidiè, který poøídil záznam, jel podle jeho slov v pravém pruhu rychlostí zhruba 90 až 100km/h a pøed ním byl ještì jeden vùz. Ten zaèal náhle zpomalovat a použil i výstražná svìtla. Autor videa si nejprve myslel, že kamion pouze objíždí nìjakou pøekážku, po chvíli však se zaèal otáèet do protismìru a vjel na sjezd smìrem na obec Pyšely na opaèné stranì silnice.

„Hned jsem se snažil kontrolovat, jestli se zezadu nepøiøítí nìkdo rychlý,“ komentoval situaci øidiè, který video poøídil. Manévr se naštìstí obešel bez nehody. Video se rozhodl publikovat hlavnì jako upozornìní na to, co vše se na silnicích mùže stát. „Jezdím roènì cca 40 tisíc kilometrù, ale tohle se vidí málokdy,“ dodal.

Za takto nebezpeèný manévr mùže být øidiè nákladního vozu potrestán. Podle mluvèí benešovské policie Evy Stulíkové se dopustil pøestupku, za který mùže na místì dostat pokutu do 2 tisíc korun, ve správním øízení 1 500 a 2 500 korun.

Videozáznam má nyní k dispozici dopravní inspektorát v Benešovì. „Pokud se nám podaøí identifikovat vozidlo a zjistit, kdo je øídil, bude øidiè pøedvolán k podání vysvìtlení a mùže za své jednání oèekávat postih. V této souvislosti samozøejmì pøijmeme i pøípadné poznatky, které by mohly vést ke zjištìní jeho totožnosti,“ dodala Stulíková.

Football news:

Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally
Pep Guardiola: no one cares about the players. There were 2 weeks of pre-season, and now matches every 3 days, and so 11 months