Czech Republic

NBA usiluje o návrat k normálu od příští sezony. Bez povinného očkování

Liga nejménì do roèníku 2022/23 uložila „k ledu“ projekt Global Games, v jehož rámci kluby hrály pøípravné i soutìžní zápasy mimo severoamerickı kontinent. O body se hrálo v posledních letech v Londınì a Mexiku, naposledy vloni v lednu v Paøíži. Pøípravné duely mìli pøed pandemií možnost vídat fanoušci v Èínì, Japonsku èi Indii.

„Pro pøíští roèník není mezinárodní cestování v plánu. Ale zámìr je pøiblížit sezonu takzvanì normálu, jak jen to bude možné,“ prohlásil Silver a vyjádøil pøesvìdèení, že na rozdíl od aktuální sezony zaène ta pøíští vèas v obvyklém termínu. „A už teï má zhruba polovina tımù fanoušky ve svıch halách. Pokud bude pokraèovat oèkování nynìjším tempem a vakcína bude proti viru a jeho mutacím úèinná jako doposud, mohli bychom mít v pøíští sezonì relativnì plné haly. Jsem docela optimista,“ konstatoval Silver.

Je také pøesvìdèen, že v aktuální sezonì se play off odehraje bìžnım zpùsobem a nebude nutné uspoøádat vyvrcholení soutìže stejnì jako vloni v uzavøené „bublinì“. Tuto možnost ale nevylouèil. „Nevyluèuji nic, protože jestli jsme nìco za poslední rok zjistili, tak je to to, jak je virus mocnı,“ øekl.

Pøesto není na programu dne naøízení povinné vakcinace hráèù. Ligové vedení ale podle Silvera jedná s hráèskou asociací a hráèi, kteøí se nechají oèkovat, by mohli mít nìkteré vıhody. Napøíklad by nemuseli do karantény, pokud by byli oznaèeni za osobu, která pøišla do kontaktu s nakaženım èlovìkem. „Bude to na osobním rozhodnutí každého. Mùj názor ale je, že se vìtšina naoèkovat nechá,“ dodal Silver.

V minulé sezonì pøišla liga po propuknutí pandemie o 171 zápasù, v té aktuální zatím muselo bıt kvùli koronavirovému protokolu pøeloženo 31 utkání. Základní èást zaèala až o Vánocích, kluby mají na programu v základní èásti 72 místo obvyklıch 82 zápasù. Roèník vyvrcholí v èervenci, což umožní hráèùm úèast na odloženıch olympijskıch hrách v Tokiu a dá jim i dostatek èasu na odpoèinek pøed další sezonou s tradièním øíjnovım startem.

Football news:

Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League