Czech Republic

Navrhneme úpravu daně z příjmů na 15 a 23 procent, řekla Schillerová

„Øekl mi (premiér Andrej Babiš), že to prostì lidem slíbil a že ten návrh podá. Že ho podá na 15 a 23 procent, protože teï lidé potøebují pomoct. Je to sedm procent úspora z hrubé mzdy,“ øekla CNN Prima News ministrynì financí Alena Schillerová. 

Podle Babiše je potøeba snížit daò z pøíjmù pro všechny zamìstnance na pøíští dva roky.

„Tím pádem ani zamìstnavatelé nemusí navyšovat mzdy, protože tím pádem dochází k navýšení mezd všech zamìstnancù o sedm procent hrubého a pìt procent èistého,“ uvedl podle televizní stanice premiér.

Koalice ANO a ÈSSD slíbila zrušení superhrubé mzdy ve vládním programovém prohlášení, v nìmž se zavázala ke snížení danì z pøíjmu na 19 procent. Na zavedení patnáctiprocentní danì se koalièní strany dohodly koncem srpna. Zároveò má zùstat sazba 23 procent pro lidi s pøíjmem zhruba nad 139 tisíc korun mìsíènì. Nyní èiní efektivní zdanìní pro zamìstnance 20,1 procenta.

Schillerová v úterý uvedla, že daòovì nejèistší je daò z pøíjmu 15 procent a sazba 23 procent pro lidi s vysokým pøíjmem. Pokud by ale vláda podle ministrynì nesehnala v takovém pøípadì podporu pro návrh státního rozpoètu na pøíští rok, tak mùže ustoupit na sazby 19 a 23 procent.

Místopøedsedkynì poslancù ÈSSD Kateøina Valachová k tomu v úterý uvedla, že ANO od dohody na 15procentní danì couvá smìrem k cíli podle vládního programového prohlášení.

Zavedení patnáctiprocentní sazby danì pouze na dva roky v minulosti doporuèil prezident Miloš Zeman. Snížení by totiž podle odhadù ochudilo rozpoètové pøíjmy o 70 miliard až 90 miliard korun roènì. Babiš mluvil o výpadku 73 miliard korun.

Superhrubá mzda pøedstavuje hrubou mzdu zamìstnancù navýšenou o odvody zamìstnavatele na zdravotní a sociální pojištìní, která u zamìstnancù poté pøedstavuje základ danì z pøíjmù. Vedle toho je ještì pro vysokopøíjmové skupiny v daòovém systému takzvaná solidární pøirážka, ta má zùstat fakticky zachována.

Football news:

Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it
United staged the main comeback of the weekend-with the help of Cavani. He came out at 0:2 and registered the victory, making 2+1