Czech Republic

Návrat domů po týdnu v Bejrútu. Místo uvítání čeká hasiče karanténa, jednoho psa pak návštěva veterináře

Po pøíletu z rozpáleného libanonského pekla do Kbel jim budou odebrány vìci k dekontaminaci a všichni úèastníci mise zamíøí do spoleèné karantény. Informace serveru Lidovky.cz potvrdila i Nicole Studená, tisková mluvèí generálního øeditelství hasièù.

„Ano, je jasné, že se dnes okolo 13:30 všech našich 36 hasièù vrátí. Pøiletí do Kbel, pøiveze je armáda. V prvním sledu se vrátí jednotka armádním airbusem A-319, odpoledne pak dorazí letoun CASA s vybavením. On totiž veze cestou tam humanitární pomoc,“ uvedl mluvèí pražskıch hasièù Martin Kavka. Dle twitterového úètu ministra vnitra Jana Hamáèka povezou letadla ochranné overaly, respirátory, roušky, rukavice, obinadla, jehly a nemocnièní lùžka Linet. Pøijetí daru schválila libanonská vláda.

Pøílet letounu CASA je plánován na 17:00, smìrem do Libanonu vzlétl v úterı krátce po druhé hodinì v noci. Po zhruba dvou hodinách ho následoval airbus, ten v Bejrútu pøistál pøed 8:00 støedoevropského èasu. Tım USAR je již na letišti, jak uvedli hasièi na svém Twitteru. Po návratu èeká hasièe povinná karanténa, na letišti z bezpeènostních dùvodù neprobìhne ani tisková konference.

„My se musíme øídit pokyny hygienika, ten má hlavní slovo. Zatím je to vymyšlené tak, že po pøíletu jim odebereme osobní vìci k dekontaminaci. Hasièi pøímo z letištní plochy nasednou do autobusu a odjedou do pøichystaného uzavøeného prostoru, kde budou mít jídlo, pití, èisté obleèení. Budou všichni pospolu. Zde také projdou lékaøskou prohlídkou a budou testováni na covid. Poèítáme zatím s minimálnì pìti dny èi tıdnem, kdy budou muset bıt v karanténì, bude se èekat na vısledky a také z preventivních dùvodù,“ øíká Kavka.

Na zaèátku pracovali èeští hasièi v pøístavu poblíž sila èeské vıroby. „Nìkteré zóny zde jsme prohlásili za bezpeèné. Nepotvrdilo se tedy, že by tam bylo nìjaké tìlo odmrštìné vıbuchem. Pak tam najela technika a zprovoznila pøístav. To se podaøilo,“ uvedl Kavka. Èeskému tımu se prı nepodaøilo vytáhnout žádného pøeživšího z trosek, práce zde však nebyla vùbec zbyteèná, jak by se mohlo zdát.

Návrat do poškozenıch domovù

„Poslední dva dny dìláme to, že náš statik chodí s dalšími ètyømi hasièi a ještì jedním bejrútskım statikem a pro obyvatele zajišujeme odborné zhodnocení narušenıch staveb,“ uvedl Kavka. Za nedìli takto hasièi prohledali 62 budov, 12 z nich bylo vyhodnoceno jako poškozenıch, uvedli hasièi na Twitteru. Dle mluvèího pražskıch hasièù mohl èeskı tım stihnout zkontrolovat okolo stovky budov. Návrat obyvatel do domovù ale záleží na libanonském expertovi.

Pøes víkend se záchranáøskı tım musel opakovanì stahovat z terénu kvùli nepokojùm a nestabilní bezpeènostní situaci v zemi. „Armáda vždy vyhodnotila nìjaké potenciální nebezpeèí a stáhla nás zpìt na základnu. Vojáci nás doprovází i teï v tìch ulicích, když kontrolujeme budovy,“ uvedl Kavka.

Minulı tıden se lehce poranili dva psi z kynologického tımu. K dalším zranìním již dle Kavky nedošlo, nebylo to ale zásluhou ochrannıch botièek. „Psi botièky mìli i pøi tom poranìní, akorát k nìmu došlo na jiném místì, tedy jeden z nich sklouzl a øízl se nad tou botou, u druhého pøípadu došlo k proražení boty. Navíc jejich nošení pro nì není vždy zcela komfortní. Jeden pes stále bere antibiotika, aby se mu rána nezanítila, po návratu bude potøebovat trochu lepší veterinární vyšetøení, nicménì nejde o nic závažného,“ uvedl Kavka.

„Jejich nasazení trvalo maximálnì 10 minut, byli unavení kvùli velké vlhkosti. Nejvìtší nebezpeèí je rozpálená zem, na které se nedá udržet ruka, mìla až 50 stupòù Celsia, kvùli ní používají právì tu ochranu tlapek,“ sdìlil na Facebooku Hasièského záchranného sboru ÈR jeden z kynologù, kterı zasahuje pøímo na misi v Bejrútu.

Football news:

Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player