Czech Republic

NATO se musí změnit, nejde jen o hrozbu z Ruska, tvrdí rada moudrých

„NATO se musí pøizpùsobit, aby vyhovìlo potøebám nároènìjšího strategického prostøedí, které se vyznaèuje návratem k soupeøení, vytrvale agresivním Ruskem a vzestupem Èíny,“ uvedla skupina expertù ve své zprávì urèené lídrùm Aliance.

Takzvaná „rada moudrıch“ vedená bıvalım nìmeckım ministrem obrany Thomasem de Maiziérem a nìkdejším námìstkem americké ministrynì zahranièí Wessem Mitchellem doporuèila, aby NATO pøedevším „posílilo svou politickou dimenzi“ vèetnì „rozhodovacího procesu a politickıch nástrojù umožòujících rychle reagovat na souèasné a vyvíjející se hrozby“.

Severoatlantická aliance sice podle expertù po ruské anexi Krymu v roce 2014 prokázala své opodstatnìní a odùvodnila vojenskou modernizaci, nyní však musí „hrát vìtší roli v mezinárodním poøádku“.

„Rada moudrıch“

Sedmašedesátistránkovı dokument expertní skupina pøedstavila v úterı ministrùm zahranièí státù NATO bìhem jejich pravidelného jednání.

Alianci nyní èeká debata o doporuèeních, jichž dokument pøedkládá celkovì 138. Ta sice nejsou závazná, ale na summitu NATO v druhé polovinì pøíštího roku by Aliance chtìla minimálnì nìkterá z nich zaèít uvádìt do praxe.

Zpráva expertní skupiny oznaèuje za klíèové body boj proti mezinárodnímu terorismu a militantním skupinám, vypracování obranné strategie pro takzvané jižní køídlo Aliance a zvıšení pøipravenosti pro pøíchod novıch technologií.

„NATO bìhem studené války èelilo pouze jedné velké hrozbì... dnes èelí dvìma soupeøùm, trvalé hrozbì terorismu a nestabilitì na jižní periferii NATO,“ píše se v dokumentu.

Reformy pro adaptaci na nové bezpeènostní prostøedí lze podle expertù èásteènì dosáhnout aktualizací hlavní „Strategické koncepce“ NATO, která platí od roku 2010 a která mimochodem oznaèuje Rusko za partnera.

Spojenci by v budoucnu mìli nadále uplatòovat vùèi Moskvì duální politiku odstrašení a dialogu. Na ruské hrozby a nepøátelské akce pak musí podle doporuèení reagovat v absolutní shodì a jednotnì. „Rusko zavádí širší škálu hybridních nástrojù vèetnì kyberútokù, státem schválenıch atentátù a otrav,“ varuje zpráva.

Zvláštní jednotky, digitální summity i wargaming

Kromì Ruska a mezinárodního terorismu oznaèuje zpráva za hlavní hrozbu pro alianèní zemì posilování globální role Èíny a možnosti a rizika spojená s kyberprostorem a umìlou inteligencí.

Experti doporuèují, aby spojenci zaøadili vızvy a hrozby spojené s Èínou do všech aspektù rozhodování a adaptace. Zvážit by mìli rovnìž vytvoøení speciálního poradního orgánu, kterı by neustále sledoval všechny aspekty bezpeènostních zájmù spojencù ohlednì Èíny.

Vrchní velitel sil NATO by pak mìl nést odpovìdnost za odolnost a pøipravenost kolektivní obrany vùèi možnım èínskım aktivitám, které by ji mohly ohrozit.

Kvùli rostoucímu vlivu a síle Èíny by pak NATO mìlo prohloubit konzultace a spolupráci s indo-pacifickımi partnery a zahájit vnitøní diskusi o možném budoucím partnerství s Indií.

„Vliv Èíny roste také na Blízkém vıchodì. Èína podepsala strategické partnerství s Íránem, je nejvìtším dovozcem ropy z Iráku, vklínila se do afghánského mírového procesu a je nejvìtším zahranièním investorem v regionu,“ varují experti.

Poradní skupina doporuèuje také vytvoøení zvláštní jednotky, která by monitorovala a vyhodnocovala rusko-èínskou vojenskou, technologickou i politickou spolupráci, vèetnì koordinace v dezinformaèních kampaních a hybridních akcích vùèi Západu.

Zpráva upozoròuje, že Èína má ambici se do roku 2030 stát svìtovım lídrem v oblasti umìlé inteligence a do roku 2049 pak svìtovou technologickou supervelmocí.

Aliance by proto podle doporuèení mìla zvıšit analytické a zpravodajské kapacity pro pøedvídání a reakci na èínské aktivity, které podkopávají bezpeènost spojencù a ve spolupráci s EU pokraèovat v identifikaci zranitelnıch míst klíèovıch odvìtvích a dodavatelskıch øetìzcích.

Na úrovni Severoatlantické rady, tedy nejvyššího orgánu NATO, doporuèe poradní skupina zavést praxi pravidelnı wargamingovıch simulací a hodnocení scénáøù možnıch hrozeb.

Podobnì by pak Aliance mìla pravidelnì poøádat digitální summity na úrovni vlád a soukromého sektoru s cílem najít mezery a rizika pro kolektivní obranu v souvislosti s novımi technologiemi a rozvojem umìlé inteligence a zároveò definovat normy chránící pøed jejich vojenskım zneužitím.

Hledání zpùsobu pro rychlé rozhodování

„Zpráva a její doporuèení nám umožní pracovat na dalším posilování Aliance,“ uvedli ve spoleèném prohlášení šéfové francouzské a nìmecké diplomacie Jean-Yves Le Drian a Heiko Maas.

Podle expertù musí NATO pro adaptaci také najít zpùsob, jak omezit blokování nìkterıch politickıch rozhodnutí jednotlivımi zemìmi, jak to uèinilo napøíklad Maïarsko v pøípadì plánu na užší partnerství s Ukrajinou nebo Turecko pøi snahách o bližší spolupráci Aliance s Izraelem.

Aliance by se mìla podle doporuèení dohodnout na možnosti rychlého rozhodování a implementaci politiky pøi neustále se mìnícím strategické prostøedí.

Zpráva s doporuèeními „rady moudrıch“ pøichází rok poté, co francouzskı prezident Emmanuel Macron pøirovnal fungování NATO k „mozkové smrti“. Americkı prezident Donald Trump už pøi svém nástupu do úøadu oznaèil Alianci za „zastaralou“.

Spojenci v posledních letech èelí vnitøním sporùm a nìkteøí lídøi dávají najevo nespokojenost s akceschopností spoleèenství založeného na všeobecném konsenzu všech 30 zemí.

Právì jednotnost rozhodování Aliance je podle kritiky Macrona i nìkterıch dalších lídrù narušena zejména kvùli postojùm Turecka, které na Blízkém vıchodì èi v severní Africe podniká jednostranné akce jdoucí èasto proti zájmùm ostatních spojencù.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v reakci povìøil desítku expertù k vypracováním analızy fungování a doporuèení pro budoucnost.

„Politické rozdíly v NATO jsou nebezpeèné, protože umožòují externím aktérùm, zejména Rusku a Èínì, využívat rozdíly v Alianci zpùsobem, kterı ohrožuje kolektivní zájmy a bezpeènost,“ varovala poradní skupina.

Football news:

Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy