Czech Republic

Násilník zbil dva řidiče autobusu, pak zmizel na zastávce v Říčanech

Incident se stal již ve støedu 16. záøí na zastávce u železnièní stanice. Autobusová linka èíslo 381 na zastávce zastavila po tøetí hodinì odpoledne, když jeden z cestujících, který do autobusu nastoupil v Mukaøovì, pìstmi zaútoèil na øidièe a dalšího muže, rovnìž øidièe autobusu.

„Oba muži pøi ataku utrpìli zranìní v oblièejové èásti hlavy. Incidentu mìla pøedcházet slovní rozepøe mezi ním a zranìnými muži. Útoèník následnì z místa odcházel po Èernokostelecké a následnì odboèil do ulice Haškova,“ uvedl mluvèí støedoèeských policistù Zdenìk Chalupa.

Policie hledá muže, který zbil dva øidièe autobusu na lince z Kutné hory do Prahy.

Protože policisté útoèníka dosud nenašli, zveøejnili nyní alespoò nìkolik ménì kvalitních fotografií, které by mohly pomoci s pøípadnou mužovou identifikací.

Muž je zhruba 25 let starý, sportovní postavy, vysoký pøibližnì 185 centimetrù. Mìl èernou roušku, která mìla na levé stranì kulatý èervený emblém. Obleèen byl v èerném triku, tmavých kalhotách a mìl èernou baseballovou èepici. Nosí zøejmì dioptrické brýle, hovoøí èesky.

Informace o totožnosti hledaného policie pøijme na telefonním èísle 725 961 502 nebo na 974 881 730, pøípadnì na lince 158.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments