Czech Republic

Nárůst počtu nakažených stále zpomaluje, za středu jich přibylo 4563

Ve støedu pøibylo v ÈR 4 563 pøípadù covidu, o zhruba ètyøi stovky ménì než pøedchozí støedu. Ve srovnání s minulım tıdnem ale ubıvá i testù. V úterı tak podíl potvrzenıch pøípadù covidu-19 na poètu testù vıraznì stoupl z pondìlních 16,4 procenta na 23,6 procenta.

Údaje o testování za støedu zveøejní ministerstvo až ve ètvrtek veèer. Rizikovı index protiepidemického systému PES už 11 dní v øadì zùstává na 57 bodech ze sta.

Denní nárùsty poètu nakaženıch koronavirem postupnì klesají od pøelomu øíjna a listopadu, kdy dosahovaly rekordních èísel kolem 15 000 nakaženıch dennì. Od pøelomu øíjna a listopadu sice také klesá poèet testù - z více než 40 000 dennì na nynìjších asi 22 000, ale postupnì se snižuje i podíl potvrzenıch pøípadù nákazy na poètu provedenıch testù.

Na zaèátku listopadu byl na rekordních 38,4 procenta, kdežto v pondìlí 30. listopadu se dostal až na 16,4 procenta, nejníže za poslední dva mìsíce. V úterı 1. prosince podíl stoupl, ale stále je mírnì nižší oproti pøedchozímu úterı.

Od 1. bøezna, kdy byly v Èesku zaznamenány první pøípady nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u více než 533 000 lidí. Aktuálnì nemocí v zemi trpí pøibližnì 63 000 lidí, u vìtšiny z nich má však covid-19 lehèí prùbìh.

V nemocnicích skonèilo k úterku jen 7,2 procenta z aktuálnì nemocnıch. Poèet hospitalizovanıch v úterı oproti pondìlku mírnì klesl na 4 667, z toho 611 lidí bylo ve vážném stavu.

Od zaèátku epidemie zemøelo dohromady 8 515 lidí s covidem-19. Nárùst poètu zemøelıch v poslední dobì podobnì jako nárùst poètu nakaženıch zpomaloval. Na pøelomu øíjna a listopadu pøibıvaly dennì i více než dvì stovky zemøelıch.

Minulı tıden se už nárùsty držely tìsnì nad jednou stovkou. Tento tıden v úterı pøibylo 93 úmrtí a ve støedu 50. Údaje o množství úmrtí za jednotlivé dny však ministerstvo vìtšinou zpìtnì navyšuje.

Index rizika PES, se kterım souvisí zavádìní opatøení proti šíøení covidu-19, se už od 23. listopadu stále drží na 57 bodech. To odpovídá tøetímu stupni pohotovosti v protiepidemickém systému z pìti.

Na tøetí stupeò se Èesko ale podle nedìlního rozhodnutí vlády posunulo z dosavadního ètvrtého stupnì až ve ètvrtek. Otevøou se díky tomu všechny obchody, restaurace èi provozovny služeb a èásteènì mohou obnovit provoz tøeba muzea èi zoo.

Situace v jednotlivıch krajích Èeska se ale rùzní. V Praze je rizikové skóre nejnižší se 47 body. Nejvyšší je naopak se 67 body hned v nìkolika krajích - na Vysoèinì a v Olomouckém a Zlínském kraji.

Z jednotlivıch okresù Èeské republiky se v posledních dnech nejvíce šíøí koronavirus na Havlíèkobrodsku. Za uplynulıch sedm dní tam bylo zaznamenáno v pøepoètu na 100 000 obyvatel asi 531 pøípadù covidu-19.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club