Czech Republic

Národní galerie zmapuje, jak čeští umělci zaznamenali události roku 1989

Podzim v Národní galerii tentokrát láká na retrospektivu Milana Grygara, návrat Josefa Bolfa k ikonické technice škrábaných obrazù èi prùøez tvorbou fotografky Jitky Hanzalové. V rámci nadcházejících oslav tøiceti let svobody galerie zmapuje, jak èeští umìlci zaznamenali události roku 1989.

Milan Grygar od pátku obsadil Velkou dvoranu Veletržního paláce. Jádrem jeho prezentace je audiovizuální smyèka, která spojuje práce na papíøe se zvukovými nahrávkami jejich vzniku. Souèástí je také videodokumentace série, která mapuje umìlcovy zásadní akce ze šedesátých let.

Nechybìjí však ani malby, Grygar pøipomíná svou stále se rozrùstající sérii Antifony i Prostorové partitury, tedy rozmìrné plastiky vyrobené podle papírových modelù.

Bolfova výstava nese název Tušení stínu a rovnìž od pátku pøedstavuje práce, které autor vytvoøil bìhem posledního roku, doplòují je však i starší díla. Inspiraci malíø èerpal také z konkrétních výstavních prostor, které budou jeho díla sdílet s pracemi vìhlasného sochaøe Alberta Giacomettiho.

Souèástí sezony jsou pak již tradiènì cykly Moving Image Department a Introducing.

Výstava Jitky Hanzalové i sochaøe a medailéra Stanislava Suchardy stejnì jako expozice vìnovaná oslavám výroèí sametové revoluce budou zahájeny až pozdìji, konkrétnì 15. listopadu.

Football news:

Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training
Klopp spoke to Werner via video link. They couldn't meet in person because of the virus
Gerrard on the break in Istanbul: Benitez came in and told: Traore in the shower, Hamann on the field. We've never played like this, but we have a plan