Czech Republic

Nanoroušky zažívají boom, výrobci jsou pod tlakem a nestíhají. Na účinné ústenky se čeká i déle než týden

„Poptávka po nanorouškách se ve druhém záøijovém tıdnu zvıšila skokovì – o 900 procent. Zatímco v srpnu jsme dokázali expedovat všechny objednávky do dvou dnù, nyní zákazníci èekají až deset pracovních dnù,“ øekl serveru Lidovky.cz Jiøí Kùs, pøedseda Asociace nanotechnologického prùmyslu ÈR.

Podle nìj stojí za jednorázovou vlnou zvıšené poptávky právì restriktivní vládní opatøení. A veøejnost na nì logicky reaguje zájmem o ochranné pomùcky.

„Dennì máme tisíc až dva tisíce objednávek ochrannıch pomùcek, jsme pod obrovskım tlakem. Do konce pøíštího tıdne bychom se mohli opìt vrátit na standardní doruèovací dobu,“ vìøí Kùs, kterı je zároveò obchodním øeditelem spoleènosti Nanospace.

Obrovské vlnì objednávek èelí v tìchto dnech také jeden z nejvìtších vırobcù tohoto zboží, zlínská firma Spur. Za mìsíc vyrobí až tøi miliony ochrannıch pomùcek. „Poptávka po nanorouškách se zvyšuje od zaèátku záøí a je až tøikrát vìtší v porovnání s pøedchozím mìsícem. Navíc máme problém s obsazením smìn, proto poøizujeme další linky s více vırobními zaøízeními a hledáme nové zamìstnance,“ øekl serveru Lidovky.cz øeditel Spuru Tomáš Dudák.

Chrání uživatele i okolí

Vıhodou ústenky z nanovláken je zejména to, že chrání pøed prùnikem viru obousmìrnì – nejen okolí uživatele roušky, ale i jeho samotného.

Nanovlákennou roušku vyrobenou na automatické lince lze podle Kùse sehnat asi za 25 korun, ty ruènì šité se prodávají až za pìtinásobek. Cena zlínské nanoroušky se pohybuje od 15 do 50 korun, pøièemž nejdražší model je ruènì šitı.

Infografika.

Cena ale v tomto pøípadì není to nejdùležitìjší. „Èeskıch firem, které se vìnují vırobì nanoroušek, je asi deset. Za mìsíc jsou schopny vyrobit objem v jednotkách milionù. Kapacita tedy je dostateèná. Velkı problém ale pøedstavuje nárazové skupování, na které nestaèíme logisticky,“ dodal Kùs.

Hromadné skupování roušek zaznamenala také spoleènost Nano Medical. „Prodej koneènım zákazníkùm, což jsou bavlnìné roušky s filtrem AntiMicrobe Web R a jednorázové roušky z tohoto materiálu, vyletìl v posledních 14 dnech až na desetinásobek. U velkoodbìratelù je navıšení plynulé,“ øekla serveru Lidovky.cz øeditelka Nano Medical Marcela Munzarová.

Spoleènost vyrábí filtraèní materiál AntiMicrobe Web R v rolích a od letošního kvìtna do srpna prodala více než 300 tisíc metrù ètvereèních. „Aktuálnì dokážeme vyprodukovat deset tisíc metrù ètvereèních materiálu dennì, což znamená asi 250 tisíc hotovıch nanoroušek. Naše produkce nejèastìji smìøuje k tuzemskım odbìratelùm. Vykrıváme ale i poptávku od sousedních zemí,“ dodala Munzarová. Jejich mateøská firma Triola prodává nanovlákenné ústenky v balení po deseti kusech za 300 korun.

Vırobní kapacity narostly

Èeské firmy dodávají pøedevším do firem, škol èi soukromıch ordinací. Nìkteré spolupracují i s nemocnicemi èi kraji a mnozí prodávají pøes e-shopy pro veøejnost.

„Byli jsme døív velmi zanedbatelnımi hráèi, pøedevším u respirátorù, vyrábìli jsme jich okolo 150 tisíc mìsíènì. Teï jen ve firmì Pardam vyrobí za stejné období pùl milionu respirátorù a mohou ještì zdvojnásobit kapacitu. A Nanospace vyrobila od bøezna do konce kvìtna pùl milionu roušek z nanovláken,“ popsal šéf èeské nanotechnologické asociace Kùs. V asociaci je nyní pìt firem.

Podle Kùse je momentální logistickı problém zpùsoben i nepøipraveností Èechù na druhou vlnu. „Mnoho lidí a firem se nedostateènì zásobilo bìhem léta, takže se to teï snaží dohnat a skupují nanoroušky ve velkém,“ vysvìtlil.

V èem je rozdíl

Nanovlákna jsou tisíckrát tenèí než vlas. Pomocí vırobních technologií se z nich vytvoøí membrána, která tvoøí hustou sí. Ta zabraòuje prùniku malıch èásteèek. Z takového materiálu se vyrábìjí právì nanoroušky, ale také respirátory a filtry do klasickıch látkovıch kapsovıch roušek.

V bìžné zdravotnické roušce je hlavní záchytnou vrstvou netkaná textilie meltblown. Pøi vırobì se elektrostaticky nabíjí, èímž se zvyšuje její úèinnost. Elektrostatiku však vybíjí vlhkost, takže uživatel bìžné zdravotnické roušky svım vlhkım dechem po nìkolika desítkách minut snižuje úèinnost své ochrany.

Nanoroušky problém se snižováním úèinnosti vlivem vlhka nemají. Obsahují sice také netkanou textilii meltblown, která odfiltruje hrubı prach, ale nejjemnìjší neèistoty vèetnì virù dofiltruje nanovlákenná membrána.

Football news:

Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League