Czech Republic

Náledí a zmrazky potrápí večer a v sobotu ráno většinu republiky

Za studenou frontou, postupující pøes støední Evropu k jihu, proudí do Èeska studenı vzduch od severu. Pøináší s sebou pokles teplot pod bod mrazu, pøi kterém se bude lokálnì vytváøet náledí nebo zmrazky.

Vıstraha platí od páteèní osmnácté do sobotní desáté hodiny dopoledne v Jihoèeském, Plzeòském (Domažlice, Horažïovice, Klatovy, Sušice), Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a Kraji Vysoèina.

Meteorologové varují pøed nebezpeèím úrazù v dùsledku uklouznutí. Na neošetøenıch komunikacích hrozí problémy v dopravì a zvıšená nehodovost. 

Radarovı snímek srážek

Aktuální radarovı snímek srážek nad Èeskou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Pøi pohybu venku je tøeba chodit velmi opatrnì, starší nebo ménì mobilní lidé by mìli omezit vycházení ven. Øidièùm se doporuèuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrnì,“ uvedla Blanka Gvoždíková z Èeského hydrometeorologického ústavu.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League