Czech Republic

Nákaz v rodině nebo v práci podle ÚZIS ubylo, víc jich je ve škole

Asi tøetina pøípadù k 19. záøí nemá uvedené místo nákazy. Souviset to mùže i s vysokım poètem pøípadù a vytížeností krajskıch hygienickıch stanic. Od zaèátku epidemie se 36 procent lidí nakazilo v práci a ètvrtina v rodinì.

„Pøi interpretaci uvedenıch dat je nutné brát v potaz zpoždìní tıden až 14 dní mezi skuteènou dobou nákazy a diagnostikováním uvedeného pøípadu,“ uvedla Svobodová. U nìkterıch osob mùže bıt uvedeno více pravdìpodobnıch míst nákazy.

ÚZIS rozdìluje místa nákazy do devíti hlavních kategorií, které jsou pracovištì, rodina, domácnost a volnı èas, školství, zdravotnické zaøízení, sociální zaøízení, sporty èi aktivní odpoèinek, spoleèenské a hromadné akce, dovolená a importované nákazy. Ostatní zdroje jsou zaøazené mezi „jiné“. Jejich podíl se pohybuje od 46 a 47 procent v bøeznu a dubnu až po více než 73 procent v èervnu. Nezjištìnıch nákaz bylo vìtšinu mìsícù do 4,5 procenta, na poèátku epidemie v bøeznu jen procento.

Podíly nákaz odpovídají tomu, jak byla v Èesku pøijímána a zase uvolòována opatøení, která mìla šíøení nákazy bránit. V bøeznu se v práci nakazila skoro polovina lidí (48,9 procenta), v dubnu, kdy velká èást lidí pracovala z domova, podíl klesl na 41,5 procenta. V dalších dvou mìsících spolu s uvolòování rostl, v kvìtnu na 53,8 procenta a v èervnu na 62,6 procenta. O prázdninách zaèalo novıch pøípadù pøibıvat, ale lidé kvùli dovolenım nebyli tak èasto v práci. V èervenci tak podíl klesl na 44,8 procenta a v srpnu dál na 38,9 procenta. Dílèí data za záøí pak uvádìjí 27,4 procenta.

Dlouhodobì zhruba tøetinu nákaz tvoøí pøenosy v domácnosti a rodinì. Vıraznì nižší podíl (25,1 procenta) byl v èervnu. Mezi èervencem a srpnem podíl klesl z 34,7 procenta na 30,6 procenta. V záøí je podle prozatímních dat vıraznì nižší, asi 18,3 procenta.

Školy byly uzavøené od 11. bøezna, postupnì zaèaly otevírat od dubna pro vysokoškoláky, v kvìtnu se pak mohli pøidat studenti posledních roèníkù støedních škol a na konci mìsíce také dìti z prvního stupnì základních. Ve všech mìsících epidemie tak bylo nakaženıch ve školství alespoò 5,8 procenta (srpen). V èervnu po obnovì vıuky bylo nákaz souvisejících se školstvím devìt procent, záøijová nekompletní data ukazují 13,6 procenta.

Ze zahranièí si nákazu pøivezlo v bøeznu témìø 16 procent nakaženıch, v té dobì šlo o importy hlavnì z Itálie nebo Rakouska, èasto související s lyžaøskımi dovolenımi. V dobì omezeného cestování v dubnu až èervnu tvoøily importy zhruba ètyøi procenta nákaz. V letních mìsících se podíl zvıšil, v èervenci na 5,8 procenta a v srpnu na 9,7 procenta. Od zaèátku epidemie se nakazilo v zahranièí zhruba 2300 lidí, tedy pìt procent. Podíl nákaz na domácí dovolené byl vìtšinu mìsícù velmi nízkı, nejvyšší v srpnu (4,6 procenta).

Velmi nízké jsou podle ÚZIS také podíly nákaz související s hromadnımi a spoleèenskımi akcemi, sportem nebo aktivním trávením volného èasu. Na akcích, které byly ale velkou èást jara zakázané a poøád se na nì vztahují jistá omezení, se od zaèátku epidemie nakazilo 796 lidí, což èiní asi 1,8 procenta. Stejné procento uvádí ÚZIS i u sportu, nakaženıch bylo 817.

Podíl nákaz ve zdravotnickıch zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb se daøí od dubna snižovat a dále držet na nízké úrovni. V dubnu souviselo se zdravotnictvím více než 12 procent nákaz a se sociálními službami pøes šest procent. V té dobì se nejvíc objevovala celá nemocnièní oddìlení nebo domovy pro seniory s desítkami nakaženıch. V absolutních poètech bylo ale pøípadù podobnì jako za záøí, protože celkovì se v dubnu nakazilo jen 4300 lidí. Ve zdravotnickıch zaøízeních to bylo 525 nakaženıch, v sociálních službách 281 a v záøí je to 304 a 225.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi