Czech Republic

Nadšenci na nádraží postavili saunový vagon. Na začátku improvizovali

U toèny na vlakovém nádraží ve Veselí nad Lužnicí stojí v kolejích zarostlıch trávou odstavené staré vagony. Mezi nimi pracuje nìkolik mladıch lidí. Pøestože teplomìr ukazuje necelıch pìt stupòù Celsia, mají na sobì jen mikiny a trièka. Upravují materiál, kterı nosí do jednoho z vagonù. Za oknem v pøední èásti je vidìt do pùl tìla nahá postava.

Je to Albert Fikáèek. Dvaatøicetiletı podnikatel, dobrodruh a vedoucí projektu VlakFest, kterı se rozhodl postavit ve Veselí unikát – saunovı vagon. Mává na nás za sklem, abychom šli dál, a tak nastupujeme do vlaku.

„Nápady se rodí záhadnìji než dìti“

„Prosím, zujte se tu,“ ukazuje na koberec ve vstupní èásti Zdenìk Procházka, další z nadšencù a souèasnì vedoucí stavby. Právì tady je ještì práce, chybí dodìlat ochlazovací káï. Pak už vstupujeme do sauny na kolejích.

Po otevøení dveøí na nás jako první dıchne horkı vzduch sálající z èernıch kamen, ve kterıch plápolá oheò. Na nich je poskládanıch nìkolik kamenù. „Je tu jen 40 stupòù Celsia, ještì jsme poøádnì neroztopili,“ smìje se Fikáèek, když vidí, jak obleèení v bundách a s respirátory na oblièeji zaèínáme za chvilku s fotografem rudnout.

Sedí na døevìnıch lavicích, zahalenı jen v ruèníku. Døevo nechybí na podlaze, zdech ani na stropì. Prostì sauna se vším všudy. „Nápady se rodí záhadnìji než dìti. Myšlenku na tuto speciální saunu jsme dostali jednou u piva. Zaèala se rozvíjet, až jsme se rozhodli do toho jít,“ øíká k vzniku projektu Fikáèek.

Koupili ho za 90 tisíc

Pak staèilo sehnat vagon a pustit se do práce. Ta trvala necelé ètyøi mìsíce. Skupina nadšencù dojíždí do Veselí každı víkend z Brna. „Koupili jsme ho od dráhy v Kromìøíži za 90 tisíc korun a pøetáhli jsme ho sem. Jsme z Brna, ale Veselí se nám líbilo. Je tu pan Šatava, kterı má v pronájmu depo a ubytoval nás,“ usmívá se Fikáèek.

Nadšenci pøestavbì od listopadu vìnovali pøes tøi tisíce hodin práce. „Když sem zaèátkem listopadu dorazil náš vagon, zaèala jedna velká improvizace. Zapeklité bylo, že jsme všechno dìlali bez nákresu a pøizpùsobovali rozmìry podle toho, jak to zrovna vycházelo,“ popisuje Procházka.

Myslet podle nìj bylo tøeba na všechno – od bezpeènosti a funkènosti až po nákup veškerého materiálu. Vždy v tıdnu, protože o víkendu se, zvláštì v období pandemie, nìkteré souèástky nedaly sehnat. „Naštìstí díky mım pøedchozím zkušenostem se saunou, šikovnosti brigádníkù a informacím na internetu nebylo moc složité navrhnout konstrukci, aby vše fungovalo dobøe,“ dodává Procházka.

Protože rekonstrukce vagonù není levná záležitost, uspoøádal VlakFest i sbírku. Zájemci mohou projekt podpoøit napøíklad tím, že si koupí p횝alku strojvedoucího nebo si pøedplatí vstup. Saunování za jízdy se naplno spustí, až skonèí pandemie. „Jezdit budeme napøíè republikou, lidé se informace dozvìdí na webu VlakFest.cz,“ plánuje Fikáèek.

A na kolejích ve Veselí vzniká i další projekt. Na úpravu tu èeká vagon, ve kterém chce VlakFest v budoucnu poøádat koncerty. Motivovat brigádníky, aby se do pøestavby zapojili, není obtížné. „Práce je jednou z mála vìcí, kterou nám vláda ještì nezakázala, a mnoha lidem se líbí pracovat na nìèem zajímavém. Nejde tu ale o peníze, všichni pracují za pizzu a pivo,“ dodává Albert Fikáèek.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully