Czech Republic

Nad Sputnikem se zavřela voda. Hamáček mluví už jen o schválených vakcínách

Èesko-ruské vztahy vıznamnì postihlo podezøení èeskıch bezpeènostních složek, že do nièivého vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. Èesko kvùli tomu vyhostilo 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, které považuje za èleny ruskıch zpravodajskıch služeb. Ruská strana tvrzení odmítá, zareagovala vyhoštìním 20 lidí.

O tom, že v souèasnosti asi není využívání Sputniku V v Èeské republice na stole, hovoøil pro CNN Prima News bıvalı ministr zdravotnictví a nynìjší prezidentùv poradce Roman Prymula.

„V tomto souhlasím s panem profesorem. Naše jediná cesta je se soustøedit na vakcíny, které pøicházejí pøes EMA a jsou schválené. Vìøím, že i v rámci debat se spojenci toto téma mùžeme otevøít,“ øekl Hamáèek.

Vicepremiér pøitom ve støedu ohlásil cestu do Moskvy, jejímž úèelem mìlo bıt jednání o dodávkách vakcíny do ÈR. Odletìt do Moskvy mìl v pondìlí. V pátek cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš i opozice, zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvùli tomu, že je nutná jeho úèast na pondìlním jednání vlády. Veèer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštìní pracovníkù ruské ambasády.

V nedìli na Twitteru Hamáèek uvedl, že ohlášená cesta pomáhala k zastøení pøíprav na vyhoštìní zamìstnancù ruského velvyslanectví v Èesku. Deníku N øekl, že pøedem vìdìl o tom, že do Ruska nepoletí.

„To jeho (Babišovo) vyjádøení v pátek do konceptu nezapadlo, ale bylo to asi jediné, co jsme nezvládli. Víc bych to už nechal bez komentáøe. Jsem pøipraven toto øíct v plném detailu pøíslušnım orgánùm napøíklad v Poslanecké snìmovnì a vzít s sebou všechny ty, kteøí se na vìci podíleli,“ øekl dnes Hamáèek.

Babiš také døíve uvedl, že Èeská republika mùže témìø okamžitì získat 300 tisíc dávek ruské vakcíny proti covidu, èeká ale na její unijní schválení.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude