Czech Republic

Na Telnici chtějí přes zákaz spustit vleky, neodradil je ani policejní šéf

„Dobrý den všem, provozovatelé areálu se rozhodli o víkendu spustit vleky, takže kdo chcete, mùžete si pøijet zajezdit. Prosím, vezmìte si s sebou FFP2,“ objevilo se v týdnu na facebookových stránkách lyžaøského areálu. Ten v souèasné dobì kvùli vládnímu naøízení fungovat nesmí.

„Jsme už ve stavu, že když teï sezonu nerozjedeme, tak nejspíš konèíme a pøíští rok tady žádné lyžování nebude,“ komentoval situaci vedoucí provozu Ivan Soukup.

Kvùli plánu za ním dokonce v pátek zamíøil ústecký policejní šéf Vladimír Danyluk.

„Pøi schùzce provozovateli vysvìtlil, èeho by se mohl dopustit. Seznámil ho s možnými sankcemi,“ uvedla policejní mluvèí Veronika Hyšplerová s tím, že policie bude o víkendu situaci monitorovat.

Za porušení naøízení mùže ve správním øízení hrozit až tøímilionová pokuta.

Soukup si ale trvá na svém. „Návštìvníci mùžou pøijet, naše rozhodnutí platí. Jestli tady bude policie asistovat, nedokážu odhadnout,“ podotkl.

„Jsem pøipraven, že bude snaha mi pokutu udìlit, ale nejsem pøipraven na to, že bych ji mìl platit. Spolupracuji se dvìma právníky, kteøí mi tvrdí, že otevøít mùžu. A nabízejí, že mì budou rádi obhajovat,“ poznamenal Soukup.

Upozoròuje, že vládní kompenzace na pokrytí finanèních ztrát zdaleka nestaèí. „Požádal jsem dodavatele elektøiny o odložení plateb za prosinec. Bylo mi øeèeno, že to nedìlají,“ uvádí Soukup.

Pro lyžaøe mají být v provozu od 9 do 16 hodin vleky i lanovka. „Mám zajištìný zvýšený poèet pracovníkù, kteøí budou na návštìvníky dohlížet,“ øekl Soukup ohlednì dodržení nutných opatøení, napøíklad rozestupù.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game