Czech Republic

Na smíchovském břehu Vltavy se budou cvičně stavět protipovodňové zábrany

Akce má provìøit pøipravenost lidí a techniky pro pøípad, že by Prahu zasáhla velká voda. Cvièení se uskuteèní od 6:00 do pùlnoci. Vážné dopravní komplikace by nemìlo zpùsobit.

Kudy se nedostanou auta, kola nebo chodci

  • Zavøená bude ulice Bezová v úseku Nad Malým mýtem – NN5433, cyklostezka A22 v úseku podchodu pod ul. Modøanská, èást podchodu pod ulicí Modøanská pøi zastávce TRAM „Pøístavištì“ ve smìru z centra, sjezd na náplavku z Rašínova nábøeží (NN 1941), stezka NN238, pravý jízdní pruh ulice Strakonická a Hoøejší nábøeží v úseku Na Plzeòce – Na Bìlidle ve smìru do centra.
  • Dále pak Hoøejší nábøeží v úseku Na Bìlidle – Dienzenhoferovy sady, Nábøežní, Janáèkovo nábøeží v úseku Dienzenhoferovy sady – Petøínská, Koøenského u výjezdu na Janáèkovo nábøeží, Malátova u výjezdu na Janáèkovo nábøeží, sjezdy na Smíchovskou náplavku, stezka na Železnièním mostì, parkovací plocha pod Karlovým mostem a sjezdem z ulice Na Kampì a slepá èást ulice Cihelná.
  • Objízdná trasa vede pøes ulice Na Bìlidle, Svornosti, Lidická, Janáèkovo nábøeží, Lesnická, Zborovská, Dienzenhoferovy sady, Janáèkovo nábøeží, Dienzenhoferovy sady, Preslova, Elišky, Peškové, námìstí Kinských, Petøínská, Janáèkovo nábøeží.

  • Nìkteré komunikace (zejména na Smíchovì) budou otevøeny co nejdøíve po uvolnìní prostoru protipovodòových opatøení.

„Budeme stavìt a provìøovat nejen mobilní zábrany, ale také další souèásti ochrany mìsta, a to na dvou úsecích pøevážnì na stranì Prahy 5. V rámci bezpeènosti je 95 procent dobøe zvládnuté akce pøíprava na ni,” popsal již døíve námìstek primátora Petr Hlubuèek (STAN).

Na Smíchovì budou zábrany postaveny v úseku od železnièního mostu pøes Hoøejší na Janáèkovo nábøeží. Na cvièení se bude podílet asi stovka lidí a stavba zábran jim potrvá asi dvì hodiny. Mobilní zábrany postaví mìsto i na pravém bøehu, a to u podchodù pod tramvajovou tratí v Braníku.

Cviènì budou zábrany vztyèeny také v Praze 1, a to od Hergetovy cihelny k Mánesovu mostu a Strakovì akademii. Tam budou mìøit na výšku asi tøi metry a na jejich stavbì se bude podílet zhruba stovka lidí. Stavba potrvá sedm hodin. Zavøeny budou rovnìž protipovodòová vrata na Èertovce.

Na cvièení se bude podílet 308 osob. Zapojeni budou kromì zamìstnancù magistrátu a pøilehlých mìstských èástí mimo jiné zamìstnanci mìstské firmy Správa služeb hlavního mìsta, která se o zábrany stará, strážníci, hasièi nebo policisté a také zástupci Pražských vodovodù a kanalizací (PVK).

Protipovodòové zábrany a nutná technika jsou umístìny ve skladu v Dubèi, odkud budou do centra pøivezeny.

Celková délka všech pražských protipovodòových opatøení vèetnì zemních valù, betonových stìn i mobilního hrazení je více než 19 kilometrù. Z toho mobilní zábrany mìøí témìø sedm kilometrù. Protipovodòová cvièení poøádá mìsto každý rok.

Football news:

Madness in Frankfurt: Eintracht 34 times hit the goal, but almost lost (saved 9 minutes before the whistle)
Real Madrid extended the contract with Casemiro until 2023 (Marca)
Teddy Sheringham: Pogba needs to leave for Manchester United to buy someone with the right mentality
In France, 400 fans came to watch illegal football. After the goal, they ran onto the field
Solskjaer on ighalo's loan: I Hope he can finish what he started, maybe by winning a trophy with Manchester United
Mueller on Alfonso Davis: The Munich runner constantly steals the ball from the opponent
Favre about 0:1 with Bayern: Borussia deserved a draw