Czech Republic

Na schůzce v zavřené restauraci byl podle ČT i náměstek VZP. Ten to ale popřel, večer prý trávil s rodinou

VZP je nejvìtší zdravotní pojišovna v zemi. Má 5,9 milionu klientù. Podle pùvodního plánu mìla letos hospodaøit s pøíjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionù nižšími vıdaji. Øediteli pojišovny Zdeòku Kabátkovi konèí 3. prosince druhé funkèní období. Podle médií by jeho nástupcem mohl bıt právì Šmehlík.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve støedu v noci vychází bez roušky z uzavøené restaurace. Vyfotografoval pak také Faltınka. Dalším úèastníkem noèní schùzky byl øeditel ostravské fakultní nemocnice Jiøí Havrlant. Podle ÈT byl na místì i Šmehlík.

Prymula øekl, že mluvil jen s Faltınkem a Havrlantem. „Nemùžu vylouèit, že tam probíhala nìjaká další schùzka,“ uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že Šmehlíka nevidìl. „Urèitì tam nebyl (Šmehlík), nebo musel bıt v prostoru, kde jsem ho nevidìl,“ dodal Prymula. Vylouèil, že by na schùzce mluvili o vedení VZP.

Šmehlík odmítl, že by se setkání úèastnil. „Jednoznaènì odmítám spekulace o mé údajné úèasti na této schùzce. Schùzky jsem se nezúèastnil, v dobì jejího konání jsem byl doma se svojí rodinou,“ napsal v nedìli veèer ÈTK námìstek VZP. Podle nìj je za šíøením „zcela nepravdivıch informací“ snaha zpolitizovat volbu øeditele pojišovny.

David Šmehlík, námìstek Všeobecné zdravotní pojišovny (VZP).

David Šmehlík.

Nového šéfa bude vybírat správní rada VZP. Ta má 30 èlenù. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví. Prymula navrhl vımìnu nìkterıch èlenù. Podle nìj o tom kabinet zatím nejednal, protože na obmìnì není „všeobecnı souhlas, primárnì premiéra“. Podle ÈT má Šmehlík podporu 16 èlenù rady i pøedsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a Faltınka. 

Prymula v nedìli uvedl, že navrhoval vımìnu „osob, které byly spjaty s pøedchozím vedením a v podstatì s panem námìstkem“. Správní rada VZP má naplánované jednání na pondìlí, zda má však na programu i personální otázky, se v nedìli ÈTK nepodaøilo zjistit.

Podle Prymuly jsou dvìma „hlavními kandidáty“ na post øeditele VZP Kabátek a Šmehlík. Informaci ÈT, že by se øeditelem mohl stát šéf ostravské fakultní nemocnice Havrlant, nepotvrdil. „Tuhle informaci já nemám,“ øekl v nedìli Prymula. Dodal, že s Havrlantem mluvil na schùzce o testování. Pokud by se podle ÈT stal šéf ostravské nemocnice øeditelem VZP, mohl by Šmehlík zùstat ve vedení pojišovny jako jeho námìstek. „Pøišel jsem v dobì, kdy se tohle neøešilo,“ øekl k noènímu setkání Prymula.

Havrlant je lékaø atestovanı v oborech chirurgie a veøejné zdravotní pojištìní. Do èela ostravské nemocnice se postavil loni v polovinì února poté, co vyhrál vıbìrové øízení. Do té doby od roku 2003 pùsobil v RBP zdravotní pojišovnì jako námìstek øeditele pro zdravotnictví, pøedtím od roku 1996 jako vedoucí odboru revizních lékaøù. V letech 1988 až 2004 pracoval jako lékaø na chirurgickém oddìlení Vítkovické nemocnice.

Aktivisté, nìkteré organizace a média poukazují na pøípadnı støet zájmù ve zdravotnictví. Podniká v nìm napøíklad Babišùv svìøenskı fond i firma Prymulovy dcery. Tıdeník Euro.cz v sobotu napsal, že firma Medimun, kterou ovládá dcera Prymuly, získala letos v srpnu dotaci více než 650 000 Kè z operaèního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k vırobì dezinfekce. Podle tıdeníku byla firma dosud vìtšinou ztrátová a vykazovala minimální èinnost.

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB