Czech Republic

Na program Antivirus firma použila jiný formulář, připraví ji to o milion

Spoleènost Gascontrol Plast se zapojila do vládního programu Antivirus C, který umožòuje firmám do padesáti zamìstnancù požádat stát o prominutí pojistného na sociální zabezpeèení. Program vláda vyhlásila, aby zmírnila dopady koronavirové pandemie na menší firmy.

Princip pomoci spoèíval v tom, že firmy nemusely po urèitou dobu odvádìt státu zákonem dané platby za zamìstnance, èímž ušetøily. Tuto verzi podpory mohly využívat nìkolik mìsícù.

S odstupem èasu však zástupci spoleènosti Gascontrol Plast a dalších dvou firem skupiny zjistili, že na zapojení do programu spíše doplatí.

„V øíjnu se firmy dozvìdìly od úøednice Èeské správy sociálního zabezpeèení v Karviné (ÈSSZ), že použily nesprávný formuláø. Kvùli tomu jsou teï dlužníky, musí všechno doplatit zpìtnì a ještì zaplatit penále,“ popsala mluvèí skupiny Jana Dronská. 

„Napøíklad v pøípadì spoleènosti Gascontrol Plast, která zamìstnává 45 lidí, jde za tøi mìsíce v souètu témìø o jeden milion korun,“ doplnila mluvèí.

Formuláø mìl rozdílný jeden øádek

Firma se proti rozhodnutí úøadu odvolala. „Okamžitì jsme zareagovali, poslali jsme správný formuláø a zaslali omluvu,“ pøiblížil další kroky Marek Marhevský, výkonný øeditel Gascontrol Plast.

„ÈSSZ to ale neuznala, respektive žádost zamítla s tím, že už bylo po stanovené lhùtì pro tento program. S tím, že na prominutí pojistného nemáme nárok,“ pøiblížil.

Nesprávný formuláø, lišící se od správného jen v jednom øádku, podle zástupcù Gascontrolu použila jejich pracovnice poté, co jej stáhla ze stránky ÈSSZ, kde byly oba formuláøe ke stažení vedle sebe.

S tím ovšem mluvèí ÈSSZ Jitka Drmolová nesouhlasí. „Argument zamìstnavatele, že šlo o formuláø stažený ze stránek ÈSSZ, kde byly v jednom okamžiku dva podobné, není pravdivý. ÈSSZ na svém ePortálu zveøejòuje vždy pouze jednu verzi interaktivního formuláøe, který lze vyplnit, a pokud je zamìstnavatel také pøihlášen, pak i rovnou odeslat,“ vysvìtlila Drmolová.

ÈSSZ: Nelze nic mìnit zpìtnì

Se zpìtným schválením využití Antiviru C, na základì správného formuláøe, úøad podle mluvèí nemohl nic dìlat.

„Snížení vymìøovacího základu, èili prominutí pojistného, nelze podle zákona uplatnit zpìtnì. Není tedy možné akceptovat podání zamìstnavatele, na kterém dodateènì uplatòuje snížení vymìøovacího základu po lhùtì stanovené zákonem,“ øekla.

O to víc zástupce Gascontrolu pøekvapuje pøístup karvinské ÈSSZ.

„Otázkou zùstává, proè naše firmy nikdo z OSSZ Karviná za celé tøi mìsíce nekontaktoval a neupozornil na špatný tiskopis. To pøišlo až po uplynutí zákonné lhùty,“ poznamenal Marhevský.

„Jediná jejich pomoc spoèívala v tom, že úøednice firmì poradila, aby zkusila poslat dopis ministryni Maláèové,“ dodal.

Celkový objem prominutého pojistného v Moravskoslezském kraji dosáhl 1,2 miliardy korun. Kolik firem obdobnì pochybilo, úøad nesdìlil.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)