Czech Republic

Na pražské Trojské lávce začaly několikadenní zatěžovací zkoušky

V úterý byla zahájena statická zatìžkávací zkouška, pøi které na lávku najíždìjí naložené multicary a avia. „Zatížení mají okolo tøí až ètyø tun, postupnì pøi tom nejvìtším zatížení tam budou vozidla o celkové hmotnosti až 35 tun. A v tom momentì, kdy se zastaví, tak èidla budou mìøit, jak se lávka prohýbá. Pokud by prùhyb byl vìtší než spoèítali statici, tak se s tím musí nìco dìlat. Když ne, tak je volná cesta ke kolaudaci,“ øekl Scheinherr.

V následujících dvou dnech pak bude zahájena takzvaná dynamická zkouška. Pøi ní pøístroj zvaný budiè kmitù bude do konstrukce vysílat signály a se zmìøí její pohyb.

Kromì zkoušek musí dìlníci k dokonèení stavby ještì udìlat terénní práce nebo dodìlat pøíjezdové a pøíchozí cesty. „Také se dodìlá veøejné osvìtlení, elektroinstalace. Do lávky se rovnìž dávají speciální senzory, které ji budou monitorovat po celou její životnost,“ øekl Scheinherr.

Proti pùvodní zøícené lávce bude ta nová širší i vyšší. Lávka bude 256 metrù dlouhá a ètyøi metry široká, takže se po ní bude dát nejen chodit, ale i jezdit na bruslích nebo na kole. V pøípadì nutnosti po ní projede i záchranka.

Lávka bude také snáz kontrolovatelná. „Je dìlána tak, aby mostní prohlídkáø vizuálnì dokázal snadno zkontrolovat stav lávky,“ øekl Scheinherr. Konstrukci pak tvoøí také natlakovaná trubka. Pokud by v ní tlak klesl, správci lávky se okamžitì dozví, že nastal problém a budou jej moci ihned øešit. Kontrola lávky bude navíc probíhat nepøetržitì online.

Na konci prosince 2017 vyplul mezi Císaøským ostrovem a Trojou pøívoz, který nahradil zøícenou lávku. Po dokonèení stavby bude zrušen.

Kvùli pøedloòskému zøícení pùvodní lávky policisté obvinili dva muže z obecného ohrožení. Pøípad je stále vyšetøován. Mìsto ètyøi zranìné odškodnilo.

Parametry lávky

Délka mostu256,5 metru
Délka nosné konstrukce252,9 metru
Šíøka prùchozího prostoru4 metry
Šíøka mostu4,5 metru
Šíøka nosné konstrukce4,5 metru

Zdroj: Magistrát hlavního mìsta Prahy

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points