Czech Republic

Na podporu ředitele waldorfské školy v Semilech demonstrovaly stovky lidí. Nevyžadoval po dětech roušky ani testy


„Myslím si, že jsem jednal správnì a nevidím dùvod ke svému odvolání, jsem pøipraven se bránit,“ øekl v pondìlí Semecký, který byl vdìèný za podporu, kterou mu lidé vyjádøili. Nejvìtším problémem mimoøádného opatøení a metodiky ministerstva školství je podle nìj to, že sáhla na nejzákladnìjší práva. „Zakazuje dìtem chodit do školy a popírá práva rodièù, aby rozhodovali o svých dìtech,“ doplnil. Navíc podle nìj mìní školy v testovací centra a to také není v poøádku. Vìtšina rodièù se ale testování nebrání, bez testù zùstává podle Semeckého necelá tøetina školákù. „Z tìch, kteøí se testovali, nebyl jediný pozitivní,“ dodal øeditel školy.

Testování dìtí je jednou z podmínek, aby se minulé pondìlí mohli do lavic vrátit dìti prvního stupnì základních škol, speciálních škol a nejvyšších roèníkù škol mateøských. Do základních škol se v pondìlí vrátila druhá skupina žákù prvního stupnì v režimu rotaèní výuky, pøi které se tøídy støídají ve výuce doma a ve škole. Podle krajského hygienika Vladimíra Valenty provedli minulý týden ve školách 32 742 testù u žákù a dalších 11 867 u pracovníkù škol. Pozitivní test mìlo 26 žákù a 21 pracovníkù škol. Do karantény musela jedna tøída vèetnì vyuèující.

„My jsme provedli ve waldorfské škole opakovaný zdravotní dozor v prùbìhu minulého týdne v obou dnech, kdy tam mìlo probìhnout testování. Zjistili jsme nedodržení mimoøádného opatøení ministerstva zdravotnictví. Byl vypracován protokol, ke kterému má vedení školy možnost se vyjádøit, má k tomu zákonnou lhùtu 15 dní,“ øekl po pondìlním jednání Krizového štábu Libereckého kraje Valenta.

Semecký potvrdil, že protokol škola obdržela a právníci zpracovávají pøipomínky. Škola podle nìj mezitím zajistila jiné testy, místo výtìru z nosu teï testují ze slin.

Na podporu øeditele vznikla minulý týden i petice, tu elektronickou podepsalo už pøes 11 280 lidí, další tisícovku podpisù se podle petièního výboru podaøilo posbírat pod její listinnou podobu pøímo v Semilech.

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward