Czech Republic

Na Okamurovou misi do Afghánistánu mohli zaútočit islamisté. Kvůli bezpečnosti z ní sejde

„Za ministerstvo zahranièních vìcí jsme cestu z bezpeènostních i epidemiologickıch dùvodù v tuto chvíli nedoporuèili. Situace v Afghánistánu není pøíznivá. Vládní složky jsou èastım cílem extremistù,“ uvedla Zuzana Štíchová, mluvèí ministerstva zahranièí s tím, že rozhodnutí je na poslancích. Dle dùvìryhodného zdroje serveru Lidovky.cz, kterı je obeznámenı s detaily cesty, se mise odkládá. „Okamura si to vèera veèer rozmyslel,“ dodal zdroj.

Pùvodnì mìl delegaci vést místopøedseda Poslanecké snìmovny Tomio Okamura (SPD). Dále se jí mìli zúèastnit poslanci Tomáš Vymazal (Piráti) a Stanislav Berkovec (ANO). Politiky mìla doprovázet i skupina podnikatelù.

Dùležitou roli v obratu sehrálo právì varování èeské diplomacie. Redakci se podaøilo získat kopii dopisu adresovaného Okamurovi. „Musím vás upozornit na znaèné bezpeènostní riziko, které cesta do Afghánistánu v tuto chvíli pro Vás a podnikatelskou delegaci mùže pøedstavovat. Vládní pøedstavitelé a jejich bezpeènostní složky jsou cílem útokù rùznıch extremistickıch složek. Riziko pøedstavuje i epidemiologická situace,“ upozornil Okamuru Martin Tlapa, námìstek ministra zahranièí, kterı má na starosti øízení sekce mimoevropskıch zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

V dopise zároveò dodal, že se jedná o perspektivní region. „Ministerstvo a náš zastupitelskı úøad jsou pøipraveni se podílet na pøípravì vaší cesty a napomoci k jejímu úspìchu. Doporuèujeme však dobøe zvážit termín cesty s ohledem na bezpeènostnì-logistickou èást,“ uvedl námìstek.

Redakce se snažila zjistit i reakci Okamury, kterı je od loòska pøedsedou Meziparlamentní skupiny ÈR - Afghánská islámská republika. Ten však na zaslané otázky nereagoval.

„Je to odloženo nejdøíve na kvìten. Vèera jsem se na tom dohodli na schùzce s panem Okamurou a Berkovcem, kde byl i afghánskı velvyslanec a zástupce obchodní komory,“ øekl však serveru Lidovky.cz poslanec Vymazal.

Pøed cestou podle nìj údajnì varovala i armádní rozvìdka. „Mám informace od pana Okamury, kterı je má zase snad o vojenské rozvìdky. Jde o to, že v Afghánistánu se s odchodem americkıch sil budou støídat i složky, které mají zajišovat bezpeènost takovıchto návštìv. Tím pádem nám nedokážou zajistit bezpeènost. Nedokáží ani øíci, kdo by to mìl mít na starosti,“ øekl serveru Lidovky.cz Vymazal s tím, že delegace mìla mít celkem tøicet osob.

Èernochová: Podivnı vılet v ještì podivnìjším složení

Okamurova cesta však budila pozornost od poèátku. Jako první na ni poukázala šéfka snìmovního vıboru pro obranu Jana Èernochová (ODS).

„V dobì, kdy jsou všechny zahranièní cesty poslaneckıch delegací zrušené, je to velmi podivnı vılet v ještì podivnìjším složení. Nechápu, co má bıt jeho úèelem, zvl᚝ s ohledem na to, že místopøedseda Okamura dlouhodobì požaduje stažení našich vojákù z Afghánistánu, kteøí tam pùsobí na podporu tamní vlády a stability zemì,“ napsala serveru Lidovky.cz Èernochová.

Okamura, kterı je znám protiislámskou rétorikou, uvedl, že jde o politicko-obchodní misi. Cílem je podpora èeskıch vıvozcù zbraní a tìžkého prùmyslu. Naopak pirátskı poslanec nechtìl o zbraních ani slyšet. „Chtìl bych jednat o exportu léèebného konopí a obchodu s dalšími analgetiky založenımi napøíklad na opiátech. Budu mít vlastní program, schùzek o zbraních se úèastnit nehodlám,“ øekl v pondìlí serveru SeznamZprávy Vymazal.

Podle informací serveru Lidovky.cz v souèasnosti není pro zajištìní bezpeènosti takto poèetné podnikatelské mise vedené politiky dostatek èeskıch vojákù. Ti sice v zemi stále pùsobí, plní však jiné úkoly. Vysoce riziková by byla i pøípadná ochrana ze strany afghánské armády a policie. Tyto složky totiž v posledních mìsících bıvají terèem útokù Talibanu.

Football news:

Maybe Zlatan will return to the national team. It still shows unrealistic results. Starfelt about Ibrahimovic
Alisson's father drowned in Brazil. He dived off the dam
Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different