Czech Republic

Na nárůst platů zdravotníků o 15 procent nejsou peníze, řekl Prymula

Pøíjmy veøejného zdravotního pojištìní by mìly pøíští rok být 315 miliard korun, o 50 miliard více než letos dá stát na platbách pojistného za seniory, dìti a další skupiny.

„Zdravotníci poskytovali obrovské úsilí, abychom zvládli celý ten covid. Do systému se dostal velký balík penìz, hovoøím o 11 miliardách jen v posledním odbobí. Nejsem si jist, že úhradová vyhláška umožòuje navýšení o 15 procent. Myslím si, že takto vysoko jít nemùžeme,“ øekl ministr.

Prùmìrný mìsíèní výdìlek lékaøe v akutní lùžkové péèi by mìl podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zveøejnìných v èervnu dosáhnout 88 312 korun, zdravotní sestry 47 498 korun.

Rozdíl mezi platem sester ve státních nemocnicích a mzdou v krajích nebo u jiných zøizovatelù bude až 7 000 korun. Prùmìrná mzda v celém Èesku èinila ve druhém ètvrtletí letošního roku 34 271 korun.

Odmìny zdravotníkùm za boj s pandemií

Ministerstvo schválilo letos zdravotníkùm také odmìny za nasazení v dobì epidemie, celkem pùjde o 11,5 miliardy korun. Pùvodnì naøídilo odmìnit zamìstnance státních nemocnic, kteøí peèovali pøímo o nemocné s covidem-19. 

Odbory požadovaly odmìny pro všechny zdravotníky v nemocnicích, po dalších jednáních se jim to podaøilo prosadit. Zdravotníci mají dostat až 75 000 korun, nezdravotníci 30 000 korun.

Odbory také navrhovaly, aby se kvùli epidemii covidu-19 v nemocnicích znovu omezila naplánovaná péèe, která není akutní. „Dlouhodobì je jasné, že nápor bude narùstat. Nejde o to, že bychom pøeplnili kapacitu, kterou máme. Ale kapacita jde na vrub ostatních onemocnìní,“ uvedl Prymula. Podle nìj pak bude nutné èelit problémùm vzniklým tím, že se lidé nedostanou vèas na operace nebo podobnì.

Povolají se opìt medici?

Ministr pøipustil, že personálnì se zdravotnictví dostává do urèitých problémù. V nìkterých fakultních nemocnicích je podle nìj až 220 zamìstnancù v karanténì nebo izolaci, což vede k zavírání oddìlení.

K 26. záøí bylo podle dat Èeské lékaøské komory aktuálnì nemocných 1 700 lékaøù, sester a dalších zdravotníkù. Od zaèátku epidemie letos v bøeznu se jich nakazilo více než 3 600. Za poslední týden od 19. záøí, za který má komora data, jde o stovky nových pøípadù.

Podle odborù by mìly nemocnice oslovit bývalé zamìstnance, možností je také oslovit mediky. „Budeme spolupracovat s lékaøskými fakultami, zejména fakultami ošetøovatelskými, abychom kapacity doplnili a byli schopni péèi poskytovat,“ øekl. 

V šestých roènících lékaøských fakult by podle nìj mohlo být k dispozici 1 000 až 1 200 lidí, teoreticky je podle nìj možné využít i páté nebo nižší roèníky.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury