Czech Republic

Na Moravu a její tradice nedá dopustit, do MasterChefa přišla i v kroji

V soutìži MasterChef oblékala pod zástìru pravidelnì halenky s folklorní vıšivkou, v medailonku show zase kroj. Usmìvavá soutìžící Viktorie Hrazdílková pochází z Kyjova. Propaguje vyváženı životní styl a s kolegou rozjela novı projekt o vaøení.

Máte takovı vztah k tradicím, že jste si na natáèení medailonku automaticky oblékla kroj?
Rozhodnì se považuji za patriotku, ale musím se pøiznat, že nápad s krojem nebyl úplnì mùj. Produkce poøadu byla nadšená mou moravskou mluvou a celkovì moravskou náturou, a tak to zøejmì chtìla ještì na obrazovkách znásobit i obleèením. (smích) Poprosili mì, zda bych alespoò jednou nemohla obléct kroj. Sama ho nevlastním, naštìstí mám skvìlé pøátele, kteøí mi ho pùjèili, a tímto jim ještì jednou dìkuji. Tradice považuji za krásné a jsem ráda, že u nás na Moravì se nezatratily. Moravská hudba, skvìlé víno a zejména lokální suroviny, to je možná jeden z dùvodù, proè nechci do Prahy.

V soutìži jste se probojovala do top sedmièky. Kterı okamžik hodnotíte jako nejt잚í?
Soutìž MasterChef je celkovì nároèná – jak fyzicky, tak psychicky. Natáèecí den zaèíná kolem sedmé ráno a konèí se kolem desáté veèer, nìkdy pozdìji. Jak v soutìži postupujete dál, nemùžete si dovolit dìlat žádné chyby, naopak musíte neustále ukazovat posun. Po natáèení jsem èasto ještì ležela v kuchaøkách a studovala. Úèasti ale rozhodnì nelituji.

Po soutìži s lehkostí zhubla 10 kilogramù. Jako fitness trenérka dává Viktorie Hrazdílková lekce na webu fitviki.cz a uèí zdravì vaøit na gastroveda.cz

Jak moc jste si pøed pøihlášením v kuchyni vìøila?
Myslela jsem si o sobì, že umím dobøe vaøit. V soutìži jsem pochopila, že to nestaèí. Musíte mít pøehled o chuovıch kombinacích, umìt sladit rozmanité suroviny, nesmíte se bát experimentovat a musíte vždy nìèím novım pøekvapit. Ten kuchaøskı posun, jakı jsem udìlala, beru vlastnì jako vítìzství.

Bylo tìžké udržet tajemství spojené s pøedtoèením celé show?
Jakmile diváci vzhledem k prázdninové pauze pochopili, že se jedná o pøedtoèení soutìže, otázek na to, kdo vyhraje, zaèalo opravdu pøibıvat. Byli jsme však vázáni smlouvou o mlèenlivosti, nesmìli jsme nic prozradit. Upøímnì, já osobnì bych stejnì jako divák nechtìla znát vítìze s pøedstihem.

Porotce Jan Punèocháø vám pøi louèení øekl, že byste se mìla držet èeské kuchynì, protože ta vám jde. Držíte se toho, nebo si s jídlem zacestujete?
S Honzou Punèocháøem sdílíme podobné nadšení pro naši èesko-moravskou lokální a sezonní kuchyni a já osobnì ho v této oblasti považuji za jednoho z nejlepších v Èechách. Jeho slov si tedy opravdu považuji. Èesko-moravská tradièní jídla miluji, ale v jídle mám ráda pestrost a rozmanitost, proto ráda vaøím i jiné svìtové kuchynì než jenom tu naši. (úsmìv)

Kterı porotce vám je nejbližší?
To je tìžká otázka. Všichni tøi jsou úžasní a moc jsme se od nich v prùbìhu soutìže nauèili. Pøemek je Bròák a polovièní Kyjovják po mámì, má ultraoriginální nápady a je podobnì støelenı jako já. Honza ve své restauraci U Matìje vaøí èesko-moravskou kuchyni, ke které mám opravdu blízko a o jídle mluví s takovım zapálením, že se mi vždy sbíhají sliny. A Radek, ráznı Ostravák, michelinskı kuchaø a hlavnì velkı srdcaø má v názvu své restaurace Field – v pøekladu pole a do pole mì to asi jako správnou Moravaèku bude vždy táhnout.

Každı pátek zdarma

5plus2

Ètení o zajímavıch lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

S Josefem Nemravou, kolegou z MasterChefa, jste rozjela projekt Sele ví. Kdo vymyslel název?
Díky soutìži jsem získala možnost pøemıšlet nad projekty, které chci po soutìži zrealizovat. Mùj parák Pepa miluje èesko-moravskou kuchyni podobnì jako já a ve venkovních vızvách se nám spoleènì dobøe pracovalo. Napadlo mì rozjet s ním projekt, kterı se tıká našeho lokálního a sezonního vaøení. Jméno jsem vymyslela já.

Vaøíte v duelu. Nemrava pøipravuje poctivou verzi tradièních jídel, vy zase odlehèenou. Pro koho recepty jsou?
Stojím si za tím, že èeská kuchynì, když se lehce upraví, je opravdu pro nás Èechy a Moraváky, ta nejzdravìjší. Na webu selevi.cz dáváme k dispozici naše recepty, jezdíme po restauracích, které mají zájem o naše vaøení a vaøíme naše meníèka pro porotce nejdùležitìjší – pro skuteèné lidi, jako jsou vaši ètenáøi.

Vy jste z jižní Moravy, Nemrava z jižních Èech. Není vzdálenost na pøekážku?
S Pepou vaøíme, pokud zrovna není pandemie, po celé republice. Takže stejnì musíme nìkam dojet. Recepty tvoøíme z domova. Naše rodiny si navíc sedly, takže se i navštìvujeme jako pøátelé.

Vymìòujete si se soutìžícími i dnes tipy a recepty?
Se soutìžícími jsme se neustále navzájem nìèemu novému uèili. Díky soutìži jsem se nauèila pracovat i s exotickımi surovinami, které jsem døíve ani neochutnala. Nechci se chválit, ale mám pocit, že soutìžící i porotce hodnì zaujal mùj recept na naše kyjovské patenty. Na recept se mì ptají i dnes.

Football news:

Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I