Czech Republic

Na Kubě skončila éra Castrových, komunistická strana má nového vůdce

Zvolením Díaze-Canela do èela komunistické strany formálnì konèí na Kubì éra bratrù Castrovıch, kteøí na tomto karibském ostrovì vládli od roku 1959. Zemi by oficiálnì mìla vést nová generace, o níž v pátek na zaèátku ètyødenního sjezdu PCC Raúl Castro prohlásil, že je „plná vášnì a protiimperialistického ducha“. 

Castro ale také dodal, že bude dál jako „revoluèní bojovník k dispozici až do konce svého života“. I Díaz-Canel (v úterı oslaví 61. narozeniny), kterı stojí v èele Kuby od dubna 2018, na sjezdu prohlásil, že bude se svım pøedchùdcem dál konzultovat otázky strategické pro budoucnost zemì.

Díaz-Canel je teprve tøetím lídrem PCC od jejího vzniku v roce 1965. Prvním byl Fidel Castro, kterı vedení zemì (v roce 2006) i strany (v roce 2011) kvùli zdravotním potížím pøedal mladšímu bratrovi Raúlovi. Fidel Castro zemøel v listopadu 2016.

Mnozí Kubánci od zmìny v èele komunistické strany praktické zmìny neèekají, podobnì jako se jich nedoèkali od nové ústavy z roku 2019, která sice zakotvila soukromé podnikání, ale zachovala vedoucí úlohu PCC, která na Kubì vládne jako jediná povolená strana pøes pùl století.

Už za Raúla Castra, kterı zemi vedl od roku 2006 až do roku 2018 a od roku 1959 do roku 2008 byl ministrem obrany, se na Kubì jisté vìci zmìnily, napøíklad Kubánci mohou soukromì podnikat a mají dostupnìjší internet, od roku 2018 i v mobilech. Nová ústava z roku 2019 zakotvila roli trhu, ale znovu zdùrazòuje, že socialistickı systém v zemi je nezvratnı a komunistická strana má vùdèí úlohu.

Kuba se nyní potıká s nejhorší ekonomickou krizí za 30 let, v zemi je nedostatek potravin i základního zboží. Pøispìlo k tomu hospodáøské embargo, jež USA zavedly v 60. letech minulého století ve snaze pøivodit pád komunistické vlády, a také pandemie covidu-19, která omezila cesty turistù i do této zemì závislé na cestovním ruchu.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia