Czech Republic

Na jihlavské radnici budou znovu povinné roušky, zvažuje se i MHD

Podle testù, které dosud absolvovali lidé z vedení mìsta i úøedníci, jsou všichni zdraví. Pozitivní test mìla pouze jedna pracovnice z komise pro obèanské záležitosti, která s magistrátem spolupracuje externì. Radnice nyní zjišuje, s kım se žena setkala, a preventivnì pøipravuje další testy. Hygienici teï èekají na vısledky dalších 70 testù.

„Od pondìlí bude povinné nošení roušek pøi vstupu na pracovištì našeho úøadu,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). V pondìlí zasedne krizovı štáb mìsta a pøipraví další opatøení.

Z bezpeènostních dùvodù upravují provoz i Domov Støíbrné terasy nebo Alzheimer centrum. Od pátku platí zákaz návštìv v jihlavské nemocnici a v zaøízeních Integrovaného centra sociálních služeb, jehož zdravotnice mìly pozitivní testy. Jiøí Kos, øeditel sekce ochrany a podpory veøejného zdraví krajské hygienické stanice, uvedl, že situaci komplikuje fakt, že pozitivní testy vycházejí i lidem, kteøí nemìli žádné pøíznaky onemocnìní.

Pøípady podle Kose souvisí s ohniskem ve Vìtrném Jeníkovì na Jihlavsku, kde se nákaza covidem-19 potvrdila na konci minulého tıdne. Do ètvrtka tam testy prokázaly 15 nemocnıch.

V pátek se nemoc prokázala u tøí zdravotních sester jihlavskıch sociálních služeb. Testovat se budou desítky jejich klientù. Ve stejnı den se covid-19 potvrdil u sedmi dalších lidí. Testy na koronavirus musejí podle hygienikù podstoupit nìkteøí zamìstnanci jihlavské nemocnice kvùli hospitalizaci pacientky, u níž se prokázal covid-19.

Dva nakažení se potvrdili i v obci Opatov na Jihlavsku. Jak uvedl Èeskı rozhlas, v obci chtìli otevøít hasièskou zbrojnici, ale kvùli nákaze akci, kde èekali 500 až 700 lidí, pøesunuli na 15. srpen. Ve Vìtrném Jeníkovì je povinné nošení roušek, v pátek obec informovala, že tamní dìti se novì nemohou minimálnì do konce èervence úèastnit letních táborù.

Football news:

Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing