Czech Republic

Na demonstracích bude také povinný respirátor či chirurgická rouška

Chirurgická rouška èi respirátor je od pondìlí povinná pøi pohybu venku v zastavìné èásti obce.

Veøejná shromáždìní jsou nyní možná maximálnì v poètu 100 osob ve skupinách po 20 úèastnících a vyžaduje minimálnì dvoumetrové rozestupy mezi skupinami. Novì bude vláda vyžadovat „respirátor, chirurgickou roušku èi obdobnì úèinnı certifikovanı prostøedek na ochranu dıchacích cest.

Vláda opatøení upravila den poté, kdy iniciativa Chcípl PES oznámila, že plánuje uspoøádat v nedìli demonstraci na pražském Staromìstském námìstí. Má se konat i pøes vládní omezení pohybu mezi okresy, které platí od pondìlí.

Policie plánuje akci kontrolovat a na místo vyšle desítky až stovky policistù. „Pøes tıden budeme plánovat bezpeènostní opatøení, které budou zcela standardní. Na akci se bude podílet nìkolik stovek policistù, podle toho, kolik úèastníkù se pøihlásí,“ uvedla mluvèí Policie Violeta Siøišová. Konkrétní plány zveøejní v prùbìhu tıdne.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well