Czech Republic

Myslivcům se kupí zvěřina, prodávat ji chtějí napřímo domácnostem. Nový web poradí, kde nejblíže maso sehnat

Pomoci tomu má i nedávno vzniklı web Prozvìøinu.cz, kde si lidé mohou vyhledat nejbližšího myslivce, kterı maso nabízí.

Ve spolupráci s veterináøi a ministerstvem zemìdìlství také myslivci plánují kampaò, která by lidem pøipomnìla, o jak zdravé maso jde. „Zvìøinu by mìla každá domácnost zaøadit do svého jídelníèku, je to velmi dietní a zdravé maso. Divoèák nebo danìk má dokonce lepší nutrièní hodnoty než maso kuøecí,“ uvedla pro server Lidovky.cz lékaøka a nutrièní terapeutka Hana Mojžíšová.

Za divoèáka (celı vyvrženı kus v kùži) koupeného u myslivce zákazník zaplatí zhruba 30 korun za kilo, srnèí stojí asi o 50 korun více. Tento pøímı prodej myslivcùm od 1. kvìtna umožnila novela zákona.

Pøimìt Èechy, aby si více oblíbili zvìøinu, by podpoøilo myslivce v jejich lovu a zároveò napomohlo pøedejít problému, kterı s vysokımi poèty èerné zvìøe, jak myslivci øíkají divokım prasatùm, neodvratnì pøichází: návratu afrického praseèího moru na èeské území.

Vedle poškozování lesù a polí èi nièení úrody je právì tato choroba nejvìtší potíží související s vyšším vıskytem divoèákù. Nemoc, na kterou neexistuje vakcína, Èeská republika oficiálnì vymıtila v bøeznu 2019.

Podle informací Státní veterinární správy se však mor dál vyskytuje ve 14 evropskıch zemích, z toho 11 je èlenskıch státù Evropské unie. Tıká se to i sousedních èi blízkıch státù, jako je Polsko, Slovensko, Maïarsko nebo Ukrajina. Pro Èesko je nejvìtším rizikem šíøení infekce v západní èásti Polska – ze všech zasaženıch lokalit leží k èeskım hranicím nejblíže.

Domácí prasata v ohrožení

„Africkı praseèí mor se u nás urèitì objeví znovu. Ze všech pobaltskıch státù jde jako vlna, která se šíøí napøíè Evropou. Nedá se èekat, že se na hranicích s Èeskem zastaví a vyšší koncentrace prasat tomuto trendu jen napomùže. Mor putuje jako obrovská lavina, otázkou zùstává jen to, kdy zasáhne nás a jestli budeme pøipraveni,“ uvedl pøedseda myslivecké jednoty Janota. Nemoc není pøenosná na èlovìka, ale mùže postihnout domácí chovy prasat a tøeba je celé zahubit.

Státní veterinární správa potvrzuje, že z nákazového hlediska pøedstavuje pøemnožená populace divokıch prasat velkı problém. Nadále proto platí zákaz pøikrmování divoèákù a omezeno je i jejich vnadìní (kladení potravy kvùli nalákání do míst vybranıch pro odstøel).

V platnosti zùstává i požadavek celoroèního odlovu všech vìkovıch kategorií divokıch prasat, a to i s využitím nìkterıch, jinak nepovolenıch, zpùsobù a technik.

Karanténa vše zhoršila

Paradoxní situace, kdy jsou myslivci pobízeni k odstøelu zvìøe a pøitom pro takové množství masa není zužitkování, není nic nového. Podle myslivcù se jedná o dlouhodobìjší trend, jen byl letos ještì umocnìn karanténními opatøeními. Provoz musely omezit nejen zpracovatelské závody, které maso z velké èásti vyvážely i do zahranièí, zavøené byly také restaurace, které jsou rovnìž vıznamnım odbìratelem.

Divoèáci (ilustraèní foto).

Divoèák (ilustraèní foto).

„Uzavøení restaurace se rozhodnì promítlo do poptávky smìrem k dodavatelùm. Ani po otevøení a rozvolnìní situace není restaurace v takovém vytížení, jako bıvala. Náš odbìr je nyní témìø polovièní než pøed uzavøením. Ohlednì celkového roèního zpracování se pohybujeme v èíslech o 40 % nižších než v minulıch letech,“ øekl serveru Lidovky.cz Petr Bauer, vıkonnı øeditel tuzemské skupiny Bauer Hotel Group, pod kterou spadá i restaurace Deer zamìøující se pøedevším na zvìøinu.

Limity na zvìøinu by mìly padnout

Èeskomoravská myslivecká jednota se snaží situaci zlepšit ve spolupráci se Státní veterinární správou i ministerstvem zemìdìlství také rozvolnìním limitù pro zpracování zvìøiny. Podle pøedsedy jednoty se pøipravuje vyhláška navyšující maximální množství zvìøiny, které mùžou zpracovny tıdnì prodat. „V souèasnosti je to 150 kilogramù, my to chceme navıšit na mnohem víc,“ uvedl pro server Lidovky.cz Janota.

Ministerstvo také plánuje poskytovat dotace, za které si budou moci od záøí jednotlivé spolky nakoupit chladicí boxy pro uskladnìní masa. Zároveò jim vypsala i finanèní motivaci: dostanou dva tisíce korun za každé odstøelené prase, které pøekoná tøíletı prùmìr spolku.

Odstøelem mohou myslivci peníze vydìlat i ušetøit. Zvìøí znièenı majetek totiž musí jeho vlastníkùm proplatit. Èím víc èerné zvìøe, tím vyšší škody. I menší revíry tak mohou roènì pøijít až o 200 tisíc korun. Jen ty vìtší – nad 500 hektarù – mají zákonem stanovené normy pro maximální poèet prasat v jejich hájemství. Vše nad to mají povinnost odstøelit.

Vysoké poèty zvìøe, s nimiž se myslivci potıkají, jsou podle pøedsedy Janoty zavinìné pøedevším souèasnım zpùsobem zemìdìlského hospodaøení, které vytváøí vhodné podmínky pro rozmnožování. „Tím, že pìstujeme energeticky bohaté plodiny, jako je kukuøice, øepka nebo obilí, vytváøíme pro zvìø obrovskou potravní nabídku,“ uvedl Jiøí Janota.

Football news:

Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista
Tevez has extended his contract with Boca juniors until 2021
Arsenal will announce Willian's move next week