Czech Republic

Myslel jsem, že mě chce zlikvidovat, vypověděl pošťák napadený sekerou

Osmnáctilet᠞ena požádala soud, aby mohla vypovídat bez pøítomnosti obžalovaného. Soud její žádosti vyhovìl.  

„Poslední dobou se k tomu hodnì vracím. Myslím na to, že jsem mohla pøijít o život. Chodím k psychologovi,“ øekla dívka a dodala, že má dodnes velké problémy s pamìtí.  

Podle spisu ji Patrick Wächter zpùsobil seèné poranìní táhnoucí se od pravého oboèí pøes tváø k rıze mezi nosem a horním rtem. Dále tøi seèné rány na levé polovinì hlavy, z nichž jedna pronikla do dutiny lební, a seènou ranku na høbetu pravé ruky.

Sama si z brutálního útoku pøíliš nepamatuje. Loni 20. prosince dopoledne sedìla v poštovním autì a psala zprávu do mobilu, když zaslechla vıkøik a vidìla, jak její tehdejší pøítel, poštovní doruèovatel, leží v pøíkopì a nad ním stojí muž, kterı se pøipravuje udeøit ho sekerou. „Vystoupila jsem z auta a okøikla ho,“ vzpomínala.

Útoèník se sekerou v ruce se za ní rozbìhl a srazil ji na zem. „Když se napøahoval, že mì praští, kopla jsem ho do bøicha,“ vypovìdìla dívka.

Dodala, že pak si pamatuje už jen jak sedí v autì a snaží se vytoèit záchrannou službu. Dotykovı telefon ale nereagoval, protože na nìm bylo velké množství krve. Šla tedy k nejbližšímu domu, kde ji pomoc pøivolali. 

Její pøítel utrpìl ètyøi centimetry dlouhou ránu na èele s tøíštivou zlomeninou v pravé èelní krajinì, rána mu zpùsobila puklinu v lebce. Život mu patrnì zachránila kšiltovka s vyztuženou plastovou vložkou, která ránu do èela èásteènì utlumila.

„Dojel jsem na domluvené místo, kde jsem mìl pøedat balíèek. Na adrese byla ale paní, která uvedené jméno neznala. Chtìl jsem odjet pryè, když jsem v dáli vidìl osobu, která jde k nám pøes pole. Když pøišla blíž, poznal jsem v ní bıvalého spolužáka,“ vypovídal u soudu napadenı mladík.

Obžalovanı mu prı tvrdil, že jde vyzvednout zásilku pro kamaráda. „Balíèek jsem mìl v kabinì auta. Když jsem chtìl otevøít dveøe, uslyšel jsem divnı zvuk. Otoèil jsem se a vidìl sekeru a následovala rána. Ztratil jsem vìdomí. Když jsem se probral, obžalovanı byl podruhé napøaženı, že mi chce dát další ránu. Tu jsem vykryl rukou. Ptal jsem se ho, proè to dìlá, ale neodpovìdìl. Pak si pamatuju, že jsem vstal, spustila se mi krev, vidìl jsem jen obrysy. Myslel jsem, že za mnou bìží a chce mì zlikvidovat,“ popsal útok doruèovatel.

Zkrvavenı dokázal dojít k nejbližším domùm. Útoèník mezitím napadl jeho pøítelkyni. „Slyšel jsem, jak køièí, ale neodvážil jsem se tam vrátit,“ uvedl jednadvacetiletı muž.

21. záøí 2020

S útoèníkem se znali ze støední školy, chodili dokonce do stejné tøídy. „Mimo školu jsme se nestıkali, byl nemluvnı, s ostatními spolužáky dìlal ptákoviny. Byl to lempl,“ vybavil si.

Doruèovatel je od prosincového útoku v pracovní neschopnosti. „Obèas mì bolí hlava, že to nejde vydržet. Mívám špatné sny, v noci se nìkolikrát probouzím, nemùžu hrát fotbal, nemùžu ani na vıjezdy s dobrovolnımi hasièi,“ popsal.

Doplnil, že s dívkou se poté rozešli. „Z èásti to bylo i kvùli obžalovanému,“ dodal.

Zatmìlo se mi, øekl obžalovanı

Wächter se k útoku pøiznal, odmítá však, že chtìl vraždit. „Mìla to bıt jen loupež. Sekeru jsem si vzal, abych s ní pohrozil, nechtìl jsem nikoho zabít. Rozhodl jsem se, že si objednám starı revolver, ale nezaplatím za nìj,“ prohlásil obžalovanı u soudu.

Zbraò za 35 tisíc si nechal poslat na smyšlené jméno a adresu na dobírku. Pošáka vylákal na opuštìné místo na okraji Aše. Netušil, že revolver veze jeho bıvalı spolužák. I když se poznali, Wächter na nìj vytáhl sekeru.

„Zatmìlo se mi. Vytáhl jsem sekeru z pod bundy a sekl ho do hlavy, èela. Nevím proè jsem pak napadl i jeho spolujezdkyni. Jen si pamatuji, jak jsem pak bìžel po poli. Sekeru, pistoli i bundu jsem schoval. Veèer jsem se šel pøiznat mámì a pak na policii,“ prohlásil obžalovanı.

Èin spáchal v dobì podmíneèného odsouzení za loupež. Patøil do party, která vyzbrojená kuší pøepadla èerpací stanici. Za pokus o vraždu s rozmyslem na dvou lidech mu hrozí až dvacet let vìzení, pøípadnì doživotí.

20. prosince 2019

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points