Czech Republic

Myslel jsem, že jsou starší, tvrdí obžalovaný ze zneužívání dívek V síti

Sedmaètyøicetiletı muž, kterı v minulosti organizoval napøíklad pobyty dìtí na horách èi školách v pøírodì, podle obžaloby v letech 2018 a 2019 pøes chat na Lidé.cz a následnì pøes Skype navázal pod smyšlenımi jmény Martin Novák a Jan Nováèek kontakt s nìkolika dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skuteènosti šlo o dospìlé aktérky z dokumentu V síti.

„Žádal po nich, aby si svlékly trièko, poslaly obnažené fotografie, vyzvídal intimnosti, zda jim již roste pubické ochlupení èi zda masturbují,“ uvedla státní zástupkynì Lenka Pošíková.

Dívkám posílal i odkaz na pornografické video èi fotografii svého ztopoøeného penisu. Zároveò podle žalobkynì dívky bìhem komunikace fotil.

S nìkterımi si podle spisu také domluvil schùzku, na kterou nakonec nepøišel.

Martin K. pøed soudem tvrdil, že dívkám nevìøil, že jim je dvanáct, ale že jsou starší.

„Já jsem to bral, že si na to hrají. Ten chat má totiž svá pravidla. Správce hlídá dodržování pravidel, kdy základní je, že vám musí bıt šestnáct. Z toho já jsem vycházel. Myslel jsem si, že jim je mezi šestnácti a osmnácti,“ øekl.

„Tam byla zábavou diskuse s falešnımi profily, že si tøeba šedesátiletı hrál na šestnáctiletou,“ podotkl.

„Proè jste se tedy ptal, zda už jim rostou chloupky, když jste si myslel, že jim je už minimálnì šestnáct?“ dotazovala se ho státní zástupkynì. „To se tìžko vysvìtluje. Prostì jsem pøistoupil na jejich hru, že jim je dvanáct,“ odpovìdìl Martin K. s tím, že si na chatu èistil hlavu.

Soudce ústeckého okresního soudu Martin Kredba pak zase zmiòoval, že nechápe, jak mùže nìkdo bìhem 36 hodin „náhodou“ kontaktovat takto mladé sleèny.

Obžaloba muži pøièítá celkem dva skutky. Vedle vıše zmínìného podle vyšetøovatelù navíc ve svém poèítaèi pøechovával stovky souborù obsahujících mimo jiné snímky obnaženıch nezletilıch dívek napøíklad pøi sexuálních praktikách s jinım dítìtem èi dospìlım.

„Ano. Sledoval jsem dìtskou pornografii. Nevím proè. Asi mì to v té chvíli zajímalo,“ podotkl k tomu.

U druhého skutku se obžalovanı rozhodl takzvanì prohlásit vinu, a proto nebylo potøeba vést dokazování.

Práci dokumentaristù oznaèil za protiústavní

Na chodbì ještì pøed zaèátkem jednání Martin K. pøed novináøi oznaèil práci dokumentaristù za protiústavní.

„Nechápu, jak mùže nìkdo moji podobu ukazovat v televizi, aniž já bych o tom vìdìl, a ještì na tom vydìlávat peníze,“ uvedl s tím, že vše bylo jeho soukromí, což ale v tuzemsku nikdo nerespektuje.

Obžalovanı už byl v minulosti odsouzenı za to, že jako uèitel zemìpisu osahával ètrnáctiletou dívku, kterou také pozval do pronajatého bytu a nutil ji mimo jiné k tomu, aby ho osahávala. Dostal za to podmínìnı trest.

Vyšetøovatelé muže pùvodnì stíhali pro ohrožování vıchovy dítìte, šíøení pornografie, navazování nedovolenıch kontaktù s dítìtem a vırobu a jiné nakládání s dìtskou pornografií. Za tyto trestné èiny, z nichž vìtšina byla ve stadiu pokusu, mu hrozil dvouletı trest.

V závìru vyšetøování však pøidali ještì trestnı èin zneužití dítìte k vırobì pornografie ve stadiu pokusu. Kvùli tomu byl ohrožen až pìtiletım trestem. Hlavní líèení bude pokraèovat na zaèátku dubna.

Pøípadù spojenıch s dokumentem je více

Tuzemská policie a justice se zabıvala èi zabıvá více aktéry ze zmínìného dokumentu. Napøíklad na zaèátku února Obvodní soud pro Prahu 7 nepravomocnì potrestal dvìma podmínkami Slováka Ivana H. za internetové útoky na tøi nezletilé dívky.

Muž a jeho pøítelkynì podle rozsudku nejprve lákali na sex ve tøech právì hereèku z dokumentu, jež je dopøedu obeznámila s tím, že je jí dvanáct let.

Následnì údajnì oslovil pøes internet skuteènì dvanáctiletou dívku a za sex jí nabízel dva tisíce. Poté svádìl pøes sociální sítì k sexu další nezletilou, kterou osobnì znal, by už byl tehdy stíhanı za vıše zmínìné dva èiny.

Muž za to dostal v rámci takzvaného patrového rozsudku dva podmínìné tresty, kdy zkušební doba, bìhem níž musí vést øádnı život, je v souètu devìt let. Jeho pøítelkynì má také zatím nepravomocnou podmínku.

Loni v listopadu schválil pražskı mìstskı soud dohodu o vinì a trestu mezi státní zástupkyní a mužem, jenž nabízel hereèce z dokumentu peníze za to, že s ním uskuteèní videohovory, pøi kterıch bude muž masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Pozdìji s ní chtìl mít sex.

Muž od soudu odešel s pravomocnım tøíletım trestem podmínìnì odloženım na pìt let. Zároveò musí absolvovat sexuologické léèení.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies