Czech Republic

Muži zbývalo nanejvýš pár měsíců života, zachránila ho buněčná terapie

V èervenci pøed dvìma roky diagnostikovali Petru Ryzímu takzvanı mediastinální velkobunìènı B lymfom. Ten mu zaèal utlaèovat plíce, prùdušky a nakonec i samotné srdce. Standardní léèba a mnohé chemoterapie mu vùbec nepomohly, nádor se zaèal zvìtšovat a stav pacienta se zhoršoval.

Lékaøka Andrea Janíková s pacientem Petrem Ryzím, u nìjž vyzkoušeli bunìènou terapii na léèbu nádorù, kterı ho ohrožoval na životì. Léèba zabrala a dnes už mùže znovu i pracovat.

V té dobì však už dokonèili lékaøi z Fakultní nemocnice Brno nìkolikamìsíèní fázi pøíprav moderní bunìèné genové terapie pomocí lymfocytù, neboli bílıch krvinek. Bez ní by už lékaøi nemohli pro pacienta nic udìlat. Jeho léèba by se ukonèila a nemocnice by mu pomáhala jen v bezbolestném dožití.

„Léèba pro mì znamenala jedinou nadìji, že bych se mohl uzdravit. Už nezbıvalo nic jiného, a tak jsem vìøil lékaøùm,“ popisuje pacient zaèátky léèby.

K léèbì pomocí lymfocytù se dostávají pouze pacienti, kteøí za sebou mají mnoho neúspìšnıch chemoterapií a nemají už jinou nadìji na vyléèení. Onkologickım pacientùm se proto ihned podává jakákoliv nová léèba.

„Když se nìco jeví nadìjné, tak se první klinické studie dìlají u pacientù, kterım se nemùže nabídnout žádná jiná léèba. U tìchto pacientù máme efekt dlouhodobého pøežívání kolem 50 procent. Je to tedy na úrovni zázraku,“ objasòuje Jiøí Mayer, pøednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Lékaøi proto pacientovi pøedloni v prosinci podali vùbec první bunìènou genovou terapii v Èesku a pacient ještì pøed Vánocemi mohl opustit nemocnici.

Nìkteøí lékaøi byli pesimisté

Léèbì lymfocyty nejdøíve nevìøili ani nìkteøí lékaøi. Pacientovi se totiž museli odebrat bílé krvinky, které následnì poslali do farmaceutické spoleènosti v USA, kde tyto krvinky upravili tak, aby nièily samotnı nádor. Na léèbu se tak èeká nìkolik tıdnù a pacienti se jí nemusejí vùbec dožít.

„Já jsem byla mírnı pesimista. Lék ještì nebyl preciznì vyzkoušenı a vìdìlo se o øadì nežádoucích úèinkù. Pacienti s agresivní chorobou navíc nemají moc èasu. Boj s èasem je proto extrémní problém,“ vysvìtluje vedoucí lékaøka lymfomové skupiny ve fakultní nemocnici Andrea Janíková s tím, že právì u Petra Ryzího se vše povedlo na jednièku.

Léèba naštìstí zabrala a zdravotní stav pacienta se brzy vıraznì zlepšil.

„Pøed podáním léèby jsem mìl problémy dıchat i pøi ležení v posteli. Hodnì jsem se dusil a musel jsem si vždycky sednout a prodıchat se. Spát jsem mohl jen na boku. Nyní ujdu klidnì i pár kilometrù,“ øíká vyléèenı pacient.

Muž se už vrátil do práce a užívá si života

Petr Ryzí se pøed pùl rokem dokonce vrátil i do své práce. „Sice jsem musel svého zamìstnavatele chvíli pøemlouvat, ale nakonec mì do práce pustil, takže mám velkou radost. Pracuji jako hajnı, takže jsem hodnì venku, což je pro mì skvìlé,“ pøibližuje.

S pomocí této moderní metody se podaøí zvrátit nepøíznivı vıvoj nevyléèitelného nádorového onemocnìní mízních uzlin podle Mayera až u poloviny nemocnıch. Léèba lymfocyty se nyní provádí v Brnì, Praze a Plzni a v budoucnu se bude rozšiøovat i do dalších nemocnic.

„Užívám si teï všech malièkostí a jsem vdìènı za každé nové ráno, kdy se probudím a mùžu žít,“ dodává Petr Ryzí.

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside