Czech Republic

Muž z dokumentu V síti přiznal u soudu sbírku fotek nahých dívek. ‚Myslel jsem, že jim je 16,‘ hájil se

Øekl, že si tímto zpùsobem chtìl vyèistit hlavu. Uvedl, že si myslel, že jim je nejménì 16. Hrozí mu až pìt let vìzení.

Konopásek podle obžaloby navazoval pod smyšlenımi jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skuteènosti to byly zletilé protagonistky dokumentu. Muž je žádal, aby se svlékly, poslaly mu fotografie svého obnaženého tìla. Státní zástupkynì Lenka Pošíková v obžalobì uvedla, že si pøi komunikaci na skypu dívky i fotil.

„Bral jsem to jako souèást sexuální komunikace. Nepøemıšlel jsem o dùsledcích. Teï vím, že to byla hloupost. V ten moment jsem si chtìl odpoèinout,“ uvedl. Odmítl, že by to dìlal kvùli vlastními sexuálnímu uspokojení, tvrdil, že pøi hovoru nemasturboval.

Muž nìkterım dívkám zaslal elektronickı odkaz na pornografické video, poslal fotografii ztopoøeného údu. Dívek se dotazoval, zda se už líbaly, opakoval žádosti o fotku prsou. Domluvil si i schùzku, na kterou nepøišel. „Nikdy jsem se nimi nechtìl sejít, bral jsem to (návrh schùzky) jako ukonèení komunikace,“ øekl.

Obžalován byl muž ze dvou skutkù, z nichž jeden souvisí s dokumentem a druhı s následnou domovní prohlídkou, pøi které policie objevila v jeho poèítaèi stovky souborù s fotografiemi obnaženıch dívek v dìtském vìku. Za pøeèin ohrožování vıchovy dítìte a zneužití dítìte k vırobì pornografie a z navazování nedovolenıch kontaktù s dítìtem a šíøení pornografie a vıroby a jiné nakládání s dìtskou pornografií mu hrozí až pìt let vìzení.

Na dohodu o vinì a trestu muž, kterı brigádnì pomáhal s pobyty dìtí na horách, školách v pøírodì, pøistoupil pouze èásteènì. Pøiznal se k pøechovávání fotografií. „Myslel jsem, že jsem to z poèítaèe smazal, když jsem to odstranil do koše,“ uvedl.

Pøi komunikaci na síti lide.cz Konopásek podle svıch slov vycházel z toho, že profil si tu mùže založit pouze èlovìk starší šestnácti let. „Já jsem vìdìl, že jim tolik (12 let) není. Vycházel jsem z toho, že když si založily profil na této stránce, muselo jim bıt 16,“ uvedl.

Na dotaz, zda sledoval dìtskou pornografii na internetu, uvedl, že ano. Proè, to neví. Uvìdomoval si, že to je trestné. Snažil jsem se všechno mazat. Soud bude pokraèovat v dubnu vıslechem znalce.

Podmínku dostal Konopásek už v minulosti za to, že kontaktoval jako uèitel zemìpisu ètrnáctiletou dívku, kterou líbal. V pronajatém bytu svlékal a žádal jí, aby ho osahávala. Vysokoškolské vzdìlání muž nemá.

Celoveèerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, kterı otevírá tabuizované téma zneužívání dìtí na internetu. Tøi dospìlé hereèky s dívèím vzezøením se pøihlásily na sociální sítì, aby v pøímém pøenosu prožily zkušenost dvanáctiletıch dívek on-line. Setkaly se pøi tom s vìcmi, které zaskoèily i filmaøe. Oslovili je sexuální predátoøi vyhledávající nedospìlé dívky a od nevinné konverzace pøecházeli k vızvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivıch fotografií.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies