Czech Republic

Muž se zákazem řízení ujížděl policii. Zastavil ho náraz do stromu

K honièce došlo dopoledne v ulicích Èeských Budìjovic. „Dle zjištìných skuteèností pravdìpodobnì øidiè (roèník 1983) osobního vozidla tovární znaèky Alfa Romeo pøi jízdì od obce Vèelná na Èeské Budìjovice nereagoval na výzvu k zastavení a ujíždìl do krajského mìsta,“ popsal policejní mluvèí Milan Bajcura.

Øidiè míøil po Lidické ulici smìrem do centra. Podle svìdkù jel vysokou rychlostí. Na køižovatce s ulicí L. M. Paøízka ale jeho únik skonèil ošklivou nehodou. Muž se nejspíš plnì nevìnoval øízení, a tak nejdøíve narazil do osobního automobilu a poté do stromu.

Muž mìl zákaz øízení

„Vzhledem k tomu, že byl øidiè ve vozidle zaklínìn, z vozu se zaèalo kouøit a dveøe se nedali otevøít, pøistoupili zasahující policisté k zákroku rozbití okénka, aby mohli zranìného øidièe vèas vyprostit,“ informoval Bajcura.

Poté si zranìného øidièe pøevzali zdravotníci, kteøí ho pøevezli do nedaleké nemocnice. Kvùli riziku požáru zasahovali na místì i hasièi, kteøí vozidlo zajistili. V druhém vozidle znaèky Volkswagen Golf se nikdo nezranil.

Øidiè se v nemocnici podrobil testu na návykové látky s pozitivním výsledkem a následnému odbìru biologického materiálu. „Policisté v této souvislosti budou provìøovat i to, že zajištìný muž má vysloven zákaz øízení všech motorových vozidel a vozidlo nesplòuje technické náležitosti provozu na pozemních komunikacích,“ dodal Bajcura. Policisté na místì dopravu odklání do okolních ulic, kolony se netvoøí.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude