Czech Republic

Muž lovil na webu školačky a platil jim za sex, oslovil i jedenáctiletou

Ètyøicátník se nejèastìji zamìøoval na dívky od 12 do 15 let. Nejmladší oslovené bylo teprve jedenáct. Za pohlavní styk jim pøes rùzné portály nabízel finanèní odmìnu.

„Nìkteré dívky pøi komunikaci na sociálních sítích, webu èi skrze komunikaèní aplikaci nabídku odmítly, mnohé ale pøijaly, i opakovanì,“ informovala policejní mluvèí Soòa Štìtínská.

Uspokojování mužových sexuálních potøeb se posléze odehrávalo nejen v bytech, ale tøeba i venku, napøíklad v mìstských parcích. Nìkteré z dívek vyzvedával pøed školou, s jinými se scházel na smluveném místì.

„Podaøilo se mu ale zlákat i dívku, která o jeho úmyslech nevìdìla a chtìla se jen seznámit,“ zmínila mluvèí.

Muž své obìti odmìòoval nejèastìji tisícikorunou, další peníze nabízel osloveným dívkám za to, že mu seženou nìjakou svou kamarádku. Nìkdy si ale styk vynutil i násilím pøes nesouhlas dívek.

Policisté muži pøišli na stopu zhruba pøed rokem na základì prošetøování jednoho z pøípadù. Kriminalisté jej na jaøe zadrželi a poté rozšiøovali seznam jeho obìtí.

Nyní èelí obvinìní ze znásilnìní, pohlavního zneužití, svádìní k pohlavnímu styku, ohrožování výchovy dítìte, omezování osobní svobody a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dívkám totiž v nìkolika pøípadech nabízel alkohol nebo marihuanu.

Muži hrozí až dvanáctiletý trest

K už tak rozsáhlému výètu zloèinù kriminalisté pøièetli i výrobu a jiné nakládání s dìtskou pornografií.

„Pøi provedených domovních prohlídkách zajistili policisté zejména výpoèetní techniku. Vyhodnocením zjistili, že obsahovaly fotografie a videa s vìtším množstvím pornografického materiálu rùzného druhu,“ zdùvodnila Štìtínská.

Zadržený je nyní ve vazbì, hrozí mu až dvanáct let vìzení.

Vyšetøování ještì není u konce, krajští kriminalisté specializující se na závažnou trestnou èinnost mravnostního charakteru stále kontaktují další poškozené dívky. Zároveò èekají na znalecké posudky.

Football news:

Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed