Czech Republic

Mutace koronaviru z JAR snižuje účinnost očkování i léčbu plazmou uzdravených

Varianta objevená na konci loòského roku v Jihoafrické republice, oznaèovaná jako 501.V2, podle dosavadních poznatkù nezpùsobuje závažnìjší prùbìh nemoci covid-19. 

Je však o padesát procent nakažlivìjší, uvedli døíve jihoafriètí vızkumníci. Je jednou z novıch variant viru SARS-CoV-2. Prokázala už se v øadì zemí svìta vèetnì tìch evropskıch. Další nové mutace vìdci odhalili také v Británii èi Brazílii.

„(Varianta) 501.V2 vykazuje podstatné nebo úplné vyhıbání se neutralizujícím protilátkám v plazmì z pacientù, kteøí prodìlali covid-19,“ napsal tım vìdcù ze tøech jihoafrickıch univerzit ve spolupráci s tamním Národním institutem pro infekèní nemoci (NICD).

Plazma využitá v léèbì je bohatá na protilátky a získává se z krve lidí, kteøí se z covidu-19 vyléèili. Vızkumníci ve studii zveøejnìné na platformì bioRxiv dodávají, že jejich zjištìní „upozoròují na možnost další infekce i po prodìlání covidu-19 a mùžou pøedznamenat sníženou úèinnost souèasnıch vakcín“. Nakolik jsou vakcíny úèinné proti jihoafrické mutaci však urèí s jistotou jen rozsáhlé klinické testy.

Nová verze oèkovací látky, na které nyní pracují vızkumníci Oxfordské univerzity, by mìla bıt nasazena proti novım mutacím objevenım v Británii, Jihoafrické republice a Brazílii.

Oxfordská univerzita již vyvinula oèkovací látku ve spolupráci se spoleèností AstraZeneca. Pøípravkem jsou oèkováni napøíklad Britové, Evropská agentura pro léèivé pøípravky (EMA) ji nyní urychlenì posuzuje pro doporuèení ke schválení v zemích Evropské unie.

Football news:

Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve
Jose Mourinho: Pressure is like oxygen. The problem is when he's not there
Flick pro 5:1 with Cologne: Bayern deserved such a victory. Some episodes were not very pleasant